Brak w magazynie

Wybrane determinanty stresu zawodowego menadżera

,
ISBN 978-83-946977-6-1
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 123

Original price was: 47,00 zł.Current price is: 15,00 zł.

Brak w magazynie

Stres jest mechanizmem patogennym o poważnych, negatywnych konsekwencjach, w wymiarze zarówno indywidualnym, organizacyjnym jak i społecznym. Stres w pracy dotyczy zwłaszcza osób pracujących pod presją czasu i dużej odpowiedzialności, co jest charakterystyczne dla menedżerów. Niniejsza monografia jest próbą identyfikacji i określenia charakteru stresorów w funkcjonowaniu zawodowym współczesnego menedżera. Analizie poddane zostały zwłaszcza dwie grupy stresorów – trudności w planowaniu i realizowaniu kariery zawodowej oraz brak równowagi praca-życie.

Praca ma charakter głównie poznawczy. Prezentowane w niej treści miały na celu analizę wybranych stresorów, prezentację przekształceń w obrębie współczesnych karier i czynników stresogennych związanych z ich przebiegiem (ze szczególnym uwzględnieniem karier menedżerskich). Celem była także analiza konfliktu ról pomiędzy różnymi sferami życia, jego podłoża i konsekwencji.

Przedsiębiorstwo może podjąć działania w zakresie prewencji stresu – mające niwelować czy ograniczać stres pracowników (w tym także stres menedżerów). W wybranych obszarach stresu będą to działania z zakresu zarządzania karierą i utrzymywania równowagi praca-życie.

Rozważania ujęte w monografii mogą być punktem wyjścia do dalszych analiz oraz zaprojektowania badań empirycznych dotyczących wybranych stresorów i działań prewencyjnych mogących je, choćby po części, eliminować.

„Praca stanowi interesujące, aktualne, spójne ujęcie zagadnień związanych ze stresem w pracy menedżera. Posiada także walor oryginalności wynikający nie tylko z podjętego tematu, ale i własnego, autorskiego sposobu rozwiązania postawionych problemów. Na uwagę zasługują walory praktyczne niniejszego opracowania związane ze wskazaniem dobrych praktyk organizacyjnych w zakresie niwelowania stresu zawodowego menedżera”.

Prof. nadzw. dr hab. Dagmara Lewicka

 


Spis treści

 

Wprowadzenie

Rozdział 1.  Stres w środowisku pracy

1.1. Stres w kontekście wybranych teorii psychologicznych
1.2. Symptomy i skutki długotrwałego działania stresu
1.3. Stresory w środowisku zawodowym

Rozdział 2. Stres menedżerski

2.1. Istota pracy menedżera
2.2. Obszary stresu menedżerskiego
2.3. Wybrane stresory: globalne style życia i presja sukcesu
2.4. Wybrane stresory: rola organizacyjna

Rozdział 3.  Kariera zawodowa a wyzwania współczesnej gospodarki

3.1. Koncepcje kariery zawodowej
3.2. Etapy kariery – rewizja tradycyjnego modelu kariery menedżerskiej
3.3. Specyfika polskich karier menedżerskich

Rozdział 4 . Zarządzanie karierą zawodową

4.1. Organizacja jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie karierą
4.2. Składowe i narzędzia procesu zarządzania karierą
4.3. Indywidualna odpowiedzialność za rozwój kariery

Rozdział 5.  Życie prywatne człowieka a sfera pracy

5.1. Rodzina i jej funkcje
5.2. Współczesna polska rodzina a rynek pracy
5.3. Stres wynikający z kolizji między pracą a wypełnianiem ról pozazawodowych

 Rozdział 6.  Programy praca–życie w kontekście prewencji stresu

6.1. Cele programów praca–życie
6.2. Korzyści i koszty ponoszone z tytułu działań w zakresie praca–życie
6.3. Instrumenty wspomagające budowanie programów praca–życie

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów