Koszyk 0

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi, 90-237, ul. Matejki 22/26, numer Regon 473175842, NIP 725-18-74-881, e-mail: biuro@wydawnictwo-siz.pl, nr tel.: 42 635 47 91, zwane dalej Administratorem.

 1. Administrator podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Państwa (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).
 2. Dane osobowe przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204).
 3. Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności Księgarni internetowej, Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, uniemożliwia dokonanie zamówienia.
  W przypadku autorów, współautorów, redaktorów i recenzentów współpracujących z Wydawnictwem SIZ dane osobowe (imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, adres zamieszkania, afiliacja lub miejsce pracy, adres poczty elektronicznej) wykorzystywane są w trakcie procesu wydawniczego tzn. wydania publikacji naukowej.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach dokonania zakupów w księgarni internetowej, a w przypadku autorów, współautorów, redaktorów i recenzentów współpracujących z Wydawnictwem SIZ dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia standardowej informacji bibliograficznej związanej z publikacją i rozpowszechnianiem utworu zgłoszonego przez Autora/Współautora/Redaktora, zawierania umów wydawniczych, umów na przygotowanie recenzji, wysyłki publikacji.
 2. Dane osobowe przechowywane są w tych celach przez okres wykonywania umowy, a także wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem umowy – maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy.
 3. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:
 1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora uprawnionym podmiotom także, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Administratorze z mocy obowiązującego prawa.
 2. Macie Państwo ma prawo do żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 3. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.
 4. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).
 5. Administrator dla prawidłowego działania korzysta z plików cookies, dlatego warunkiem korzystania ze Sklepu jest wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies oraz włączenie funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeń) wyłącza możliwość prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu.
 6. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.