Koszyk 0

Regulamin wydawnictwa SIZ

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin Wydawnictwa Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania w Łodzi, zwanego dalej Wydawnictwem SIZ, określa zadania, strukturę organizacyjną oraz zasady jego działania.
 2. Wydawnictwo SIZ jest jednostką wewnętrzną Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania w Łodzi, powołaną celem promowania rozwoju naukowo-badawczego oraz dokonań środowiska akademickiego.
 3. Działalnością Wydawnictwa SIZ kieruje Rada Wydawnictwa w skład, której wchodzi minimum 2 członków Zarządu SIZ – prezes i członek zarządu oraz 7 przedstawicieli nauki – uznani specjaliści posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Przewodniczącym Rady Wydawnictwa SIZ jest Prezes Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania.

Rozdział II.  Zakres działalności

§2

 1. Podstawowym zadaniem Wydawnictwa SIZ jest wydawanie monografii naukowych i podręczników akademickich oraz recenzowanych materiałów konferencyjnych.
 2. Działalność Wydawnictwa SIZ obejmuje również:
  a) opracowywanie rocznych planów wydawniczych;
  b) polskie tłumaczenia znanych tytułów literatury światowej;
  c) pełen zakres usług wydawniczych;
  d) dystrybucję wydanych publikacji;
  e) prowadzenie magazynu oraz sprzedaż wydanych publikacji.

§ 3

 1. Po powołaniu członków Rady Wydawnictwa ich kadencja trwa aż do odwołania.
 2. Do zadań Rady Wydawniczej należy w szczególności:a) opiniowanie planu wydawniczego,
  b) tworzenie planu finansowego Wydawnictwa SIZ,
  c) monitorowanie i ocena planu wydawniczego i finansowego Wydawnictwa SIZ,
  d) inicjowanie działań zmierzających do rozwoju Wydawnictwa SIZ.
 3. Rada Wydawnictwa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu osobowego zespołu, a w przypadku równej ilości głosów głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady Wydawnictwa.
 4. Rada Wydawnictwa odpowiada za całokształt działań związanych z przygotowaniem materiałów do druku oraz wydaniem publikacji.
 5. Do obowiązków Rady Wydawnictwa należy w szczególności:
  a) opracowywanie projektu rocznego planu wydawniczego, na podstawie wniosków wydawniczych,
  b) przygotowywanie projektu planu finansowego,
  c) przygotowywanie informacji niezbędnych do wszczęcia procedury na usługi wydawnicze,
  d) realizacja zatwierdzonego planu wydawniczego i finansowego Wydawnictwa,
  e) nadzorowanie prac redakcyjnych i przygotowania druku,
  f) zatwierdzanie projektu okładki, układu stron tytułowych, utrzymywanie stałego kontaktu z autorami z zakresie wszelkich ustaleń bieżących, podczas składu i łamania publikacji oraz przekazywanie materiału do korekty autorskiej,
  g) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością wydawniczą (rejestry publikacji, rejestry recenzji itp.),
  h) uzgadnianie umów wydawniczych z autorami, tłumaczami i innymi właścicielami praw autorskich do publikacji,
  i) uzgadnianie umów z recenzentami prac przygotowywanych do druku,
  j) opracowanie cennika sprzedaży,
  k) współpraca z drukarnią w ramach zleceń.

§ 4

Do obowiązków Przewodniczącego Rady Wydawnictwa należy między innymi:

 1. zwoływanie posiedzeń Rady Wydawnictwa,
 2. przewodniczenie posiedzeniom Rady Wydawnictwa,
 3. koordynowanie działań wydawniczych,
 4. przygotowanie wniosków o zawieranie umów o dzieło z recenzentami oraz innymi osobami zaangażowanymi w proces wydawniczy; monitorowanie ich wykonania.

§ 5

 1. Działalność Wydawnictwa finansowana jest ze środków własnych Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania.
 2. Przychody ze sprzedaży publikacji są przychodami Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania.

Rozdział III. Procedura publikacji

§ 6

 1. Działalność wydawnicza prowadzona jest w oparciu o plan wydawniczy.
 2. Plan wydawniczy opracowywany jest przez Radę Wydawnictwa.

§ 7

Przyjęcie przez Wydawnictwo do realizacji publikacji, która nie została ujęta w planie wydawniczym wymaga zgody Rady Wydawnictwa.

§ 8

 1. Autor ubiegający się o wydanie publikacji dostarcza Radzie Wydawnictwa:
  a) wniosek wydawniczy, podpisany przez autora,
  b) tekst publikacji w postaci elektronicznej, ponosząc przy tym odpowiedzialność za jakość techniczną materiału, styl i poprawność gramatyczną tekstu,
  c) oświadczenie o niepublikowaniu pracy w innym wydawnictwie.
 2. Obowiązkiem autora jest uwzględnienie krytycznych uwag zawartych w recenzjach i przedstawienie w wymaganym terminie poprawionej wersji publikacji na nośniku elektronicznym oraz w postaci wydruku.

§ 9

Publikacje zawierające teksty obcojęzyczne tłumaczone są we własnym zakresie przez autora.

§ 10

 1. Prace o charakterze naukowym i dydaktycznym podlegają recenzji.
 2. Oryginały recenzji są przechowywane w dokumentacji Wydawnictwa.

§ 11

Autorzy publikacji wydanych w Wydawnictwie SIZ nie otrzymują honorarium.

§ 12

Decyzję o skierowaniu publikacji do druku podejmuje Przewodniczący Rady Wydawnictwa po konsultacji z przynajmniej jednym członkiem Rady Wydawnictwa.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

§13

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.