Koszyk 0

Procedura recenzowania

 1. Wszystkie prace zgłoszone do wydania w Wydawnictwie SIZ są poddawane procesowi recenzji wydawniczej. Warunkiem opublikowania każdej pracy jest otrzymanie pozytywnej recenzji.
 2. Oceny formalnej nadesłanej pracy dokonuje Rada Wydawnictwa, która sprawdza, czy złożona praca spełnia ogólne założenia dotyczące monografii naukowych, zawarte w rozporządzeniu MNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (§ 8 ust. 3, pkt. 1-7).
 3. Recenzentów opracowania przewidzianego do publikacji w Wydawnictwie SIZ wskazują̨ członkowie Rady Naukowej. Recenzentami są specjaliści w dziedzinie, której dotyczy złożony tekst.
 4. Proces recenzowania odbywa się w systemie double-blind peer review (podwójna ślepa recenzja). Na etapie recenzji Recenzent i Autor nie znają swojej tożsamości. Informacje te podawane są do wiadomości stron po recenzji i wydaniu publikacji (brak konfliktu interesów).
 5. Recenzent podczas oceny wykorzystuje formularz recenzji udostępniony przez Wydawnictwo SIZ lub inny (własny) uwzględniający powszechnie przyjęte kryteria oceny prac naukowych.
 6. Na sporządzenie opinii Recenzenci mają co najmniej 6 tygodni. Recenzent jest zobowiązany do wykonania recenzji w ustalonym terminie. Jeżeli z nieustalonych wcześniej przyczyn nie jest w stanie dotrzymać terminu, powinien niezwłocznie poinformować o tym Wydawnictwo SIZ.
 7. Recenzent ocenia: aktualność tematyki, oryginalność rezultatów, zasadność wykorzystanych źródeł, dobór metodyki badań oraz poprawność językową.
 8. Recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych, a tym bardziej w stosunkach pokrewieństwa, z autorem recenzowanego opracowania. W razie stwierdzenia konfliktu interesów recenzent nie powinien przyjąć pracy do recenzji.
 9. Recenzja powinna kończyć się rekomendacją o przyjęciu (w przedłożonej formie, po poprawkach redakcyjnych lub zmianach merytorycznych) lub o odrzuceniu pracy.
 10. Treść recenzji oraz uwagi Recenzenta są przekazywane Autorowi tekstu i pozostają dla niego wiążące. Autor zobowiązany jest do odesłania do Wydawnictwa SIZ poprawionej – zgodnie z uwagami Recenzenta – wersji opracowania.
 11. Wydawnictwo SIZ nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej.
 12. Gdy Recenzent nie zgłasza żadnych zastrzeżeń Przewodniczący Rady Wydawnictwa zatwierdza ostatecznie tekst do druku, a następnie przekazuje do korekty językowej i edytorskiej.