Koszyk 0
Książki powinni pisać znający potrzeby tych, dla których piszą...

- Henryk Sienkiewicz

Nowości

Kapitał relacyjny banków a kryzys pandemiczny. Działania polskich banków względem interesariuszy w obliczu COVID-19 Monika Marcinkowska

Książka opisuje reakcje polskich banków na kryzys Covid-19 i ich relacje z kluczowymi interesariuszami. Pierwszą część publikacji poświęcono samemu kryzysowi – opisano przebieg pandemii i jej konsekwencje dla gospodarki, w tym konsumentów i przedsiębiorstw oraz banków. Druga część poświęcona jest w całości reakcjom polskich banków na kryzys pandemiczny – prezentuje kluczowe reakcje i przykłady konkretnych działań wobec najważniejszych grup interesariuszy: pracowników, klientów, inwestorów, społeczeństwa i innych zainteresowanych stron. Działania te oceniono w kontekście roli i odpowiedzialności banków w wymiarze prawnym i ekonomicznym, ale także społecznym i wolicjonalnym.

Podstawy Zarządzania Tomasz Czapla (red.)

Skrypt stanowi zwarte opracowanie obejmujące teksty wprowadzenia teoretycznego, materiały dydaktyczne i metodyczne dedykowane przedmiotowi Podstawy zarządzania.

Poszczególne rozdziały pierwszej części skryptu – służącej jako materiał referencyjny (powtórkowy) dla studentów – obejmują poza warstwą teoretyczną, spis kluczowych pojęć, zalecaną literaturę oraz listę pytań kontrolnych, pozwalających zorientować się studentowi, czy właściwie przyswoił przypisane tematowi treści i czy gotowy jesteś do egzaminu. Cześć druga i trzecia skryptu – dedykowane prowadzącym – obejmują zestaw kompletnych materiałów do zajęć oraz instrukcje (scenariusze) prowadzenia zajęć uzupełnione opisami zadań „domowych” rozliczających pracę własną studentów.

Przedsiębiorczość akademicka – procesowe modele tworzenia rozwoju Katarzyna Łobacz, Paweł Głodek

Monografia prezentuje rozważania dotyczące przedsiębiorczości akademickiej, ściśle związanej z gospodarką nowoczesną, innowacyjną i kreatywną. Dzięki postawom przedsiębiorczym, powstająca na uczelni wiedza naukowa, jest postrzegana nie tylko jako dobro samo w sobie, ale również jako okazja rynkowa i punkt startu do poszukiwania zastosowań komercyjnych.

Autorzy formułują w niej dwie propozycje teoretyczne-procesowe modele tworzenia rozwoju – umożliwiające analizę wpływu wiedzy akademickiej na powstawianie i rozwój przedsięwzięć. Znajdują one potwierdzenie w ramach empirycznej analizy szeregu przypadków przedsiębiorstw tworzonych na bazie wiedzy akademickiej. Pierwszy z modeli umożliwia powiązanie procesu przedsiębiorczego z wykorzystaniem wiedzy akademickiej, ujętej jako czynnik modyfikujący działania przedsiębiorcze, a w szczególności kształtowanie oferty rynkowej oraz konfigurację zasobów w powstającym przedsiębiorstwie. Model drugi odnosi się do procesu rozwoju przedsięwzięć akademickich będącego konsekwencją pozyskiwania, rozwijania i komercjalizacji kolejnych porcji wiedzy. Jest to koncepcja etapów rozwoju tychże przedsięwzięć, w którym uwzględniono konsekwencje procesów komercjalizacji wiedzy akademickiej dla struktury oferty biznesowej oraz sposobu działania przedsięwzięć w dłuższej perspektywie.

Ekonomiczne wyzwania współczesnego świata Danuta Kopycińska, Tomasz Bernat (red.)

Dokonujące się we współczesnym świecie procesy globalizacji i integracji mają istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarek w poszczególnych państwach oraz na ich konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. Stąd też niniejsza publikacja zawiera opracowania poświęcone zarówno tym procesom, jak i funkcjonowaniu gospodarki polskiej w warunkach globalizacji i integracji.