Koszyk 0
Książki powinni pisać znający potrzeby tych, dla których piszą...

- Henryk Sienkiewicz

Nowości

Kapitał relacyjny banków a kryzys pandemiczny. Działania polskich banków względem interesariuszy w obliczu COVID-19 Monika Marcinkowska

Książka opisuje reakcje polskich banków na kryzys Covid-19 i ich relacje z kluczowymi interesariuszami. Pierwszą część publikacji poświęcono samemu kryzysowi – opisano przebieg pandemii i jej konsekwencje dla gospodarki, w tym konsumentów i przedsiębiorstw oraz banków. Druga część poświęcona jest w całości reakcjom polskich banków na kryzys pandemiczny – prezentuje kluczowe reakcje i przykłady konkretnych działań wobec najważniejszych grup interesariuszy: pracowników, klientów, inwestorów, społeczeństwa i innych zainteresowanych stron. Działania te oceniono w kontekście roli i odpowiedzialności banków w wymiarze prawnym i ekonomicznym, ale także społecznym i wolicjonalnym.

Marketing w budowaniu wizerunku i konkurencyjności jednostek terytorialnych na przykładzie gmin regionu łódzkiego Bogdan Gregor, Krzysztof Jędrzejewski

Tematyka pracy wpisuje się w aktualny i ważny, zarówno w sferze poznawczej, jak i aplikacyjnej, nurt rozważań dotyczących budowania wizerunku marki, jako jednego z ważniejszych niematerialnych składników jej wartości. Podjęty problem badawczy sprowadza się do pytania: w jakim stopniu przyjęcie orientacji marketingowej w zarządzaniu gminą przyczynia się – poprzez wykorzystanie narzędzi/instrumentów marketingu – do kreowania wizerunku i rozpoznawalności gminy, a dzięki temu do zwiększania jej konkurencyjności? Celem ogólnym pracy było rozpoznanie aktualnego stanu działań marketingowych władz gmin i ich uwarunkowań oraz ocena skuteczności podejmowanych aktywności nastawionych na budowanie wizerunku i zwiększanie konkurencyjności gmin. Sformułowano sześć hipotez badawczych. Rozważania oparto na źródłach wtórnych (głównie obszerna literatura przedmiotu) i pierwotnych. Realizacja celu pracy i weryfikacja przyjętych hipotez badawczych wymagały przede wszystkim pozyskania informacji w drodze przeprowadzenia badań empirycznych. Badaniem objęto 155 gmin woj. łódzkiego (badanie ilościowe wśród urzędów gmin, przy zastosowaniu techniki ankiety internetowej). W ośmiu celowo dobranych gminach zrealizowano także badania jakościowe (wywiady bezpośrednie z mieszkańcami, inwestorami turystami), których wyniki stały się podstawą do opracowania studiów przypadków. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy, przygotowany na bazie literatury, poświęcono zagadnieniom marketingu terytorialnego w zarządzaniu rozwojem lokalnym i jego roli w kreowaniu wizerunku gminy. W drugim zaprezentowano rezultaty badania ilościowego oraz poddano weryfikacji przyjęte hipotezy badawcze. Trzeci rozdział jest zbiorem ośmiu studiów przypadków. W zakończeniu pracy przedstawiono wnioski/uogólnienia, a także rekomendacje pod adresem władz gmin.

Badacz w terenie, pisarz przy biurku. Jak powstają nauki społeczne? Barbara Czarniawska

Barbara Czarniawska jest magistrem psychologii (Uniwersytet Warszawski, 1970) i doktorem nauk ekonomicznych (SGPiS, 1976), a obecnie profesorem organizacji i zarządzania na Uniwersytecie w Goteborgu, Szwecja. Szkoła Ekonomii w Sztokholmie, Szkoła Biznesu w Kopenhadze, Szkoła Ekonomii w Helsinkach i Uniwersytet w Aalborgu nadały jej tytuł doktora honoris causa. członkini Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk, Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Technicznych, Królewskiego Towarzystwa Nauki i Sztuki w Goteborgu oraz Societas Scientiarum Fennica. Bada organizowanie i zarządzanie z perspektywy konstruktywistycznej i feministycznej; ostatnio w centrum jej zainteresowań jest związek między praktyką zarządzania i kulturą masową. Jako metodolog zajmuje się technikami badań terenowych i zastosowaniem narratologii w naukach społecznych. Pisze w języku angielskim, szwedzkim, włoskim i polskim. Jej niedawne książki po polsku to Trochę inna teoria organizacji, Poltex 2010/2013 i Zmiana Kadru: Jak zarządzano Warszawą w okresie przemian, Sedno 2014.

Przepływy pieniężne w sprawozdawczości przedsiębiorstw Ewa Śnieżek, Michał Wiatr

Książka ta ma przede wszystkim charakter praktyczny i dotyczy technicznych aspektów sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Jednocześnie nie zrezygnowano w niej z omówienia podstaw metodologicznych sprawozdania oraz kontekstu stosowania określonych procedur księgowych.

Publikacja podzielona jest na dwie części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia związane z regulacjami sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce i składa się z trzech rozdziałów. Przedstawiono tu rolę i miejsce rachunku przepływów pieniężnych w rocznym raporcie finansowym przedsiębiorstwa, opisano aktualny stan regulacji z zakresu sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce oraz zasady ujmowania poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych w podziale na wyodrębnione w sprawozdaniu obszary działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

W części drugiej, obejmującej pięć rozdziałów, przedmiotem rozważań są zasady i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Przedstawiono tu założenia dotyczące rozbudowanego przykładu praktycznego, którego dane stanowią podstawę do prezentacji dwóch podejść technicznych do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią, opisano sposób sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią oraz zasady sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych.