Koszyk 0
Książki powinni pisać znający potrzeby tych, dla których piszą...

- Henryk Sienkiewicz

Polecamy

Nowości

Nowoczesne narzędzia marketingu mobilnego - perspektywa konsumenta Bogdan Gregor, Emilian Gwiaździński

Problematyka marketingu mobilnego jest niezwykle aktualna i ważna, i to zarówno w warstwie poznawczej, jak i aplikacyjnej. Stąd staje się przedmiotem rozważań w literaturze światowej (a także krajowej). Większość dostępnych publikacji opartych jest na informacjach pochodzących ze źródeł wtórnych. Ponadto dominuje w nich spojrzenie na technologie mobilne z punktu widzenia przedsiębiorstw, które wykorzystują te technologie w działalności marketingowej. Daje się odczuć pewien niedosyt prac ujmujących problematykę marketingu mobilnego z perspektywy konsumenta. W ten nurt wpisuje się niniejsza publikacja.

W pracy podjęto próbę wyjaśnienia istoty marketingu mobilnego, określenia kierunków jego rozwoju, scharakteryzowania nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych w marketingu mobilnym oraz zidentyfikowania postaw konsumentów wobec nich. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Rozważania oparto na źródłach wtórnych i pierwotnych.

 

Z recenzji

„Niewątpliwie mamy dziś do czynienia z rewolucją technologiczno-informacyjno-komunikacyjną, znaczącymi zmianami o charakterze społecznym. Transformacja cyfrowa współczesnego świata oraz powstanie i rozwój społeczeństwa sieci stanowią kluczowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych gospodarek. Jest ona postrzegana jako najważniejszy mega trend cywilizacyjny współczesności. Uwzględniając powyższe problem podjęty w pracy należy uznać za bardzo aktualny i ważny (…).

Autorzy niniejszej monografii podejmują problematykę wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingu mobilnego z perspektywy klienta. Identyfikują zmiany jakie technologia cyfrowa wywołuje głównie w instrumentach, ale także działaniach marketingowych.  Próbują również udzielić odpowiedzi na pytanie w jakim kierunku ewoluuje działalność marketingowa organizacji koncentrując uwagę na stosowanych narzędziach marketingowych z perspektywy marketingu mobilnego (…).

Walory niniejszej pracy upatruję w:

  • podjęciu aktualnego i istotnego problemu badawczego zarówno z punktu widzenia rozwoju teorii nauk o zarządzaniu, bliżej teorii marketingu, jak również mającego swoje znaczenie aplikacyjne,
  • ujęciu problematyki marketingu mobilnego z perspektywy klienta,
  • wykorzystaniu bogatej i aktualnej literatury przedmiotu, w znaczącym stopniu obcojęzycznej,
  • interdyscyplinarnym charakterze prowadzonych rozważań,
  • możliwości wykorzystania niniejszej monografii w dydaktyce akademickiej.

Prof. dr hab. Jacek Otto, Politechnika Łódzka