Koszyk 0
Książki powinni pisać znający potrzeby tych, dla których piszą...

- Henryk Sienkiewicz

Recenzja Strefy PMI

W czerwcowym numerze 33 Strefy PMI ukazała się recenzja monografii: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem – perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań Tom II. Zapraszamy do lektury!

Nowości

Kreowanie wizerunku marki przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji marketingowej. Wydanie drugie uaktualnione. Kinga Stopczyńska

Kreowanie pozytywnego wizerunku marki w wymagającym otoczeniu rynkowym jest działaniem, które na stałe powinno wpisać się w strategie marek i w filozofię ich działania.

Dzisiejszy klient już nie tylko oczekuje, ale wręcz żąda zaangażowania marki w jego świat, codzienność, rozwiązywania przez nią problemów i dostarczania wartości. Relacyjność na najwyższym możliwym poziomie jest unikalną wartością wizerunkową, jaką dzięki temu marka może zbudować.

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jej celem jest analiza wizerunku marki w odniesieniu do narzędzi, jakie wykorzystywane są do jego kreowania na odpowiednim poziomie. Publikacja zawiera nie tylko przegląd studiów literaturowych, ale jest również uzupełniona przykładami inspirujących działań marek.

Rozważania ujęte w monografii stanowić mogą interesujący materiał zarówno dla osób zainteresowanych tematyką z punktu widzenia teorii zagadnienia, jak i dla praktyków, dla których ma ona niekwestionowany potencjał implementacji rozwiązań do prowadzonych przez nich działań wizerunkowych.

Projektowanie i reklama aplikacji mobilnych Grzegorz Szymański

Rozwój technologii mobilnych i popularyzacja różnych aplikacji komunikacyjnych oraz czwarta i piąta generacja sieci telefonii komórkowej (4G i 5G) pozwoliły na bycie online niemal zawsze i wszędzie. Nowe formy komunikacji stworzyły możliwości dla pojawienia się nowych społeczności w czasie i przestrzeni. Mobilny świat umożliwia kontakt z otoczeniem przez całe życie, nawet wtedy, gdy ktoś utracił go z różnych powodów, np.: ograniczenie ruchowe, przeprowadzka czy brak wolnego czasu. Oddzielenie czasu i miejsca nie jest już powodem do utraty kontaktu. Współczesna komunikacja umożliwia ludziom ciągłe aktualizowanie informacji zarówno o codziennym życiu, jak i biznesowych aktywnościach.

Celem monografii jest identyfikacja istotnych elementów procesu tworzenia aplikacji mobilnych w kontekście oczekiwań konsumentów oraz wskazanie aktualnych trendów na rynku mobilnym

Przepływy pieniężne w sprawozdawczości przedsiębiorstw Ewa Śnieżek, Michał Wiatr

Książka ta ma przede wszystkim charakter praktyczny i dotyczy technicznych aspektów sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Jednocześnie nie zrezygnowano w niej z omówienia podstaw metodologicznych sprawozdania oraz kontekstu stosowania określonych procedur księgowych.

Publikacja podzielona jest na dwie części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia związane z regulacjami sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce i składa się z trzech rozdziałów. Przedstawiono tu rolę i miejsce rachunku przepływów pieniężnych w rocznym raporcie finansowym przedsiębiorstwa, opisano aktualny stan regulacji z zakresu sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce oraz zasady ujmowania poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych w podziale na wyodrębnione w sprawozdaniu obszary działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

W części drugiej, obejmującej pięć rozdziałów, przedmiotem rozważań są zasady i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Przedstawiono tu założenia dotyczące rozbudowanego przykładu praktycznego, którego dane stanowią podstawę do prezentacji dwóch podejść technicznych do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią, opisano sposób sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią oraz zasady sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych.

Przedsiębiorczość w dobie kryzysu COVID-19 lekcja na przyszłość Anna Barwińska-Małajowicz, Mariola Grzebyk (red.)

Niniejsza monografia poświęcona jest problematyce nowych wyzwań rozwojowych związanych z pandemią COVID-19, z którymi muszą zmierzyć się współczesne organizacje. Prezentowane zagadnienia zostały pogrupowane w obszarach badawczych dotyczących: problematyki technologii, rynku pracy, uwarunkowań działań przedsiębiorczych oraz funkcjonowania wybranych branż/sektorów w warunkach pandemii. Zarysowane spektrum problemów charakteryzuje się interdyscyplinarnością ujęć oraz aktualnością podjętej problematyki. Publikacja realizuje przede wszystkim cel poznawczy, przy czym zaznaczyć należy, że zestawione w niej teksty identyfikują i diagnozują sytuacje z życia gospodarczego oraz przedstawiają wyniki badań własnych i zastanych. Zaprezentowane treści mogą również stanowić impuls do poszukiwania praktycznych zastosowań zaprezentowanej wiedzy.