Koszyk 0
Książki powinni pisać znający potrzeby tych, dla których piszą...

- Henryk Sienkiewicz

Recenzja Strefy PMI

W czerwcowym numerze 33 Strefy PMI ukazała się recenzja monografii: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem – perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań Tom II. Zapraszamy do lektury!

Nowości

Kreowanie wizerunku marki przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji marketingowej. Wydanie drugie uaktualnione. Kinga Stopczyńska

Kreowanie pozytywnego wizerunku marki w wymagającym otoczeniu rynkowym jest działaniem, które na stałe powinno wpisać się w strategie marek i w filozofię ich działania.

Dzisiejszy klient już nie tylko oczekuje, ale wręcz żąda zaangażowania marki w jego świat, codzienność, rozwiązywania przez nią problemów i dostarczania wartości. Relacyjność na najwyższym możliwym poziomie jest unikalną wartością wizerunkową, jaką dzięki temu marka może zbudować.

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jej celem jest analiza wizerunku marki w odniesieniu do narzędzi, jakie wykorzystywane są do jego kreowania na odpowiednim poziomie. Publikacja zawiera nie tylko przegląd studiów literaturowych, ale jest również uzupełniona przykładami inspirujących działań marek.

Rozważania ujęte w monografii stanowić mogą interesujący materiał zarówno dla osób zainteresowanych tematyką z punktu widzenia teorii zagadnienia, jak i dla praktyków, dla których ma ona niekwestionowany potencjał implementacji rozwiązań do prowadzonych przez nich działań wizerunkowych.

Badacz w terenie, pisarz przy biurku. Jak powstają nauki społeczne? Barbara Czarniawska

Barbara Czarniawska jest magistrem psychologii (Uniwersytet Warszawski, 1970) i doktorem nauk ekonomicznych (SGPiS, 1976), a obecnie profesorem organizacji i zarządzania na Uniwersytecie w Goteborgu, Szwecja. Szkoła Ekonomii w Sztokholmie, Szkoła Biznesu w Kopenhadze, Szkoła Ekonomii w Helsinkach i Uniwersytet w Aalborgu nadały jej tytuł doktora honoris causa. członkini Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk, Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Technicznych, Królewskiego Towarzystwa Nauki i Sztuki w Goteborgu oraz Societas Scientiarum Fennica. Bada organizowanie i zarządzanie z perspektywy konstruktywistycznej i feministycznej; ostatnio w centrum jej zainteresowań jest związek między praktyką zarządzania i kulturą masową. Jako metodolog zajmuje się technikami badań terenowych i zastosowaniem narratologii w naukach społecznych. Pisze w języku angielskim, szwedzkim, włoskim i polskim. Jej niedawne książki po polsku to Trochę inna teoria organizacji, Poltex 2010/2013 i Zmiana Kadru: Jak zarządzano Warszawą w okresie przemian, Sedno 2014.

Przepływy pieniężne w sprawozdawczości przedsiębiorstw Ewa Śnieżek, Michał Wiatr

Książka ta ma przede wszystkim charakter praktyczny i dotyczy technicznych aspektów sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Jednocześnie nie zrezygnowano w niej z omówienia podstaw metodologicznych sprawozdania oraz kontekstu stosowania określonych procedur księgowych.

Publikacja podzielona jest na dwie części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia związane z regulacjami sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce i składa się z trzech rozdziałów. Przedstawiono tu rolę i miejsce rachunku przepływów pieniężnych w rocznym raporcie finansowym przedsiębiorstwa, opisano aktualny stan regulacji z zakresu sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce oraz zasady ujmowania poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych w podziale na wyodrębnione w sprawozdaniu obszary działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

W części drugiej, obejmującej pięć rozdziałów, przedmiotem rozważań są zasady i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Przedstawiono tu założenia dotyczące rozbudowanego przykładu praktycznego, którego dane stanowią podstawę do prezentacji dwóch podejść technicznych do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią, opisano sposób sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią oraz zasady sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych.

Jednostka i jej otoczenie w obliczu pandemii Covid-19 – ujęcie interdyscyplinarne Ilona Świątek-Barylska (red.)

Praca jest udaną – pod względem redakcyjnym i warsztatowym oraz wartościową – pod względem poznawczym i utylitarnym, próbą ujęcia w jednym opracowaniu monograficznym wyników badań różnorodnych zjawisk społecznych w sytuacji kryzysowej, wywołanej przez pandemię COVID-19.
Tytuł książki wskazuje na dwa główne podmioty prowadzonych badań i zgodnie z nim, monografia została podzielona na dwie części. Część pierwsza, zatytułowana Jednostka w obliczu pandemii – odpowiedzi na wyzwania poświęcona jest sytuacji oraz postawom i działaniom członków różnych grup społecznych. W części drugiej, noszącej tytuł Organizacje i ich otoczenie w sytuacji pandemii – wyzwania, reakcje, konsekwencje przybliżono społeczno-ekonomiczne konsekwencje pandemii. W opracowaniu omówiono badane zjawiska z perspektywy kilku dyscyplin naukowych: ekonomii i finansów, zarządzania, socjologii oraz prawa.Zaprezentowane w opracowaniu wyniki aktywności naukowej młodych badaczy ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego zrealizowane zostały przy wykorzystaniu zróżnicowanych technik badawczych i poddane rygorowi metodologicznemu, co pozwoliło na opis i zrozumienie zachodzących procesów. Co więcej, uzyskane wyniki stanowią postawę do wnioskowania na temat dobrych praktyk w zakresie działania w sytuacji nowej, niekontrolowanej i nieprzewidywalnej, a jednocześnie uderzającej w podstawową potrzebę człowieka– potrzebę bezpieczeństwa.