Koszyk 0
Książki powinni pisać znający potrzeby tych, dla których piszą...

- Henryk Sienkiewicz

Recenzja Strefy PMI

W czerwcowym numerze 33 Strefy PMI ukazała się recenzja monografii: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem – perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań Tom II. Zapraszamy do lektury!

Nowości

Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem – perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań. Tom: Zarządzanie organizacją, Zarządzanie ludźmi, Zarządzanie finansami Tomasz Czapla, Ewa Walińska (red.)

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga podejmowania decyzji w różnych obszarach jego dzia- łalności. Współczesne wyzwania stojące przed zarządzaniem organizacją generuje otoczenie, w jakim ona funkcjonuje, a dodatkowo zależą one od typu, zakresu i specyfiki działalności samej organizacji. Tym zagadnieniom poświęcona jest niniejsza publikacja, która stanowi drugi tom z serii pt. Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem – perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań. Przedstawiono w niej wyniki badań naukowych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Celem monografii, jako kolejnej z serii, jest identyfikacja wyzwań, które dotyczą w szczególności zarządzania ludźmi, marketingu, logistyki oraz zarządzania finansami organizacji, a także tych wyzwań, które zależą od typu, specyfiki i zakresu działalności wybranych rodzajów organizacji.

Przepływy pieniężne w sprawozdawczości przedsiębiorstw Ewa Śnieżek, Michał Wiatr

Książka ta ma przede wszystkim charakter praktyczny i dotyczy technicznych aspektów sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Jednocześnie nie zrezygnowano w niej z omówienia podstaw metodologicznych sprawozdania oraz kontekstu stosowania określonych procedur księgowych.

Publikacja podzielona jest na dwie części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia związane z regulacjami sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce i składa się z trzech rozdziałów. Przedstawiono tu rolę i miejsce rachunku przepływów pieniężnych w rocznym raporcie finansowym przedsiębiorstwa, opisano aktualny stan regulacji z zakresu sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce oraz zasady ujmowania poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych w podziale na wyodrębnione w sprawozdaniu obszary działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

W części drugiej, obejmującej pięć rozdziałów, przedmiotem rozważań są zasady i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Przedstawiono tu założenia dotyczące rozbudowanego przykładu praktycznego, którego dane stanowią podstawę do prezentacji dwóch podejść technicznych do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią, opisano sposób sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią oraz zasady sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych.

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w dobie globalizacji Anna Piotrowska, Ewa Samuel (red.)

Niniejsza publikacja stanowi zbiór tekstów autorstwa studentów, doktorantów i pracowników naukowych, powstałych w wyniku chęci upowszechnienia wyników badań przeprowadzonych w ramach poszerzania swojej wiedzy i zainteresowań na temat przedsiębiorczości, zarządzania oraz finansów, jak również z potrzebę podzielenia się swoimi spostrzeżeniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej sytuacji globalizacji na świecie.

Mimo iż zakres tematyczny opracowań nie wyczerpuje wszystkich zagadnień dotyczących kwestii zarządzania przedsiębiorstwem, różnorodność tematyczna obejmujące kwestii uwarunkowań skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstw w dobie globalizacji, może być źródłem informacji dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy ujętych w monografii obszarach.