Przepływy pieniężne w sprawozdawczości przedsiębiorstw

, ,
ISBN 978-83-65766-53-3
E-ISBN 978-83-65766-59-5
Rok wydania 2020
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 314
Słowa kluczowe Sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych,
Cash flow,
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
metoda bezpośrednia i pośrednia,
technika sporządzania Cash flow

60,00 

Książka ta ma przede wszystkim charakter praktyczny i dotyczy technicznych aspektów sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Jednocześnie nie zrezygnowano w niej z omówienia podstaw metodologicznych sprawozdania oraz kontekstu stosowania określonych procedur księgowych.

Publikacja podzielona jest na dwie części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia związane z regulacjami sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce i składa się z trzech rozdziałów. Przedstawiono tu rolę i miejsce rachunku przepływów pieniężnych w rocznym raporcie finansowym przedsiębiorstwa, opisano aktualny stan regulacji z zakresu sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce oraz zasady ujmowania poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych w podziale na wyodrębnione w sprawozdaniu obszary działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

W części drugiej, obejmującej pięć rozdziałów, przedmiotem rozważań są zasady i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Przedstawiono tu założenia dotyczące rozbudowanego przykładu praktycznego, którego dane stanowią podstawę do prezentacji dwóch podejść technicznych do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią, opisano sposób sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią oraz zasady sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych.

 


Spis treści

Wstęp

Część I Przepływy pieniężne w regulacjach krajowych

Rozdział 1. Dlaczego cash flow? Ewa Śnieżek, Michał Wiatr

1.1.     Informacja finansowa wyznacznikiem kierunku rozwoju globalnych standardów rachunkowości

1.2.     Rachunek przepływów pieniężnych a inne elementy sprawozdania finansowego

Rozdział 2. Przepływy pieniężne według regulacji polskich. Ewa Śnieżek

2.1. Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (ustawa o rachunkowości, regulacje giełdowe, KSR 1, MSR 7)

2.2. Definicje pojęć w rachunku przepływów pieniężnych

2.3. Rodzaje działalności w rachunku przepływów pieniężnych

2.4. Metodologia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

Rozdział 3 . Zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych. Ewa Śnieżek

3.1. Działalność operacyjna (grupa A). Metody: bezpośrednia i pośrednia

Metoda bezpośrednia

Metoda pośrednia

3.2. Działalność inwestycyjna (grupa B)

3.3. Działalność finansowa (grupa C) oraz końcowe uzgodnienie poprawności sprawozdania

Część II Zasady i techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią i bezpośrednią

Rozdział 4 Założenia dotyczące przykładu liczbowego oraz jego rozwiązanie metodologiczno-opisowe – metoda pośrednia Ewa Śnieżek, Michał Wiatr

4.1. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią – ogólne założenia do przykładu

4.2. Zdarzenia gospodarcze, które wystąpiły w spółce Alfa w roku 2019

4.3. Noty objaśniające do bilansu

4.4. Prezentacja pełnego rozwiązania metodą pośrednią z komentarzem

Rozdział 5 Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią – technika 1 – Michał Wiatr

5.1. Metoda korekt zmian bilansowych – założenia ogólne

5.2. Rachunek pro forma przepływów pieniężnych oparty na zmianach bilansowych

5.2.1. Przyporządkowanie zmian bilansowych do działalności operacyjnej w rachunku przepływów pieniężnych

5.2.2. Przyporządkowanie zmian bilansowych do działalności inwestycyjnej w rachunku przepływów pieniężnych

5.2.3. Przyporządkowanie zmian bilansowych do działalności finansowej oraz pozostałych pozycji rachunku przepływów pieniężnych

5.3. Wprowadzenie korekt w celu uzyskania prawidłowych wartości przepływów pieniężnych

5.3.1. Założenia ogólne dotyczące korekt bilansujących się

5.3.2. Wprowadzenie korekt bilansujących się

5.4. Podsumowanie metody korekt zmian bilansowych. Rozwiązanie

Rozdział 6. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią – technika 2 – Ewa Śnieżek

6.1. Prezentacja zestawień technicznych

6.2. Zasady przygotowania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie zestawienia pomocniczego nr 3

6.3. Prezentacja pełnego rozwiązania z komentarzem

Rozdział 7. Metoda bezpośrednia w rachunku przepływów pieniężnych – Michał Wiatr

7.1. Założenia dodatkowe do przykładu

7.2. Przykład z komentarzem

Rozdział 8. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych – ujęcie zgodne z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 1 – Michał Wiatr

8.1. Istota podejścia

8.2. Szczegółowe zasady sporządzania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych (według KSR 1)

8.2.1. Założenia ogólne

8.2.2. Korekty konsolidacyjne

8.3. Konsolidacja rachunku przepływów pieniężnych oraz pozostałych elementów sprawozdania finansowego – przykład z komentarzem

8.3.1. Podstawowe założenia do przykładu konsolidacji

8.4. Prezentacja sprawozdań jednostkowych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Omówienie sporządzonych rachunków przepływów pieniężnych

8.4.1. Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej – spółki A

8.4.2. Sprawozdanie finansowe jednostki zależnej – spółki B

8.5. Konsolidacja sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych

8.5.1. Tabela korekt

8.5.2. Skonsolidowany bilans

8.5.3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

8.5.4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Zakończenie

Bibliografia