Marketing w budowaniu wizerunku i konkurencyjności jednostek terytorialnych na przykładzie gmin regionu łódzkiego

, ,
ISBN 978-83-65766-43-4
E-ISBN 978-83-65766-60-1
Rok wydania 2020
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 232
Słowa kluczowe samorząd gminy,
marketing terytorialny,
wizerunek gminy,
konkurencyjność gminy

55,00 

Tematyka pracy wpisuje się w aktualny i ważny, zarówno w sferze poznawczej, jak i aplikacyjnej, nurt rozważań dotyczących budowania wizerunku marki, jako jednego z ważniejszych niematerialnych składników jej wartości. Podjęty problem badawczy sprowadza się do pytania: w jakim stopniu przyjęcie orientacji marketingowej w zarządzaniu gminą przyczynia się – poprzez wykorzystanie narzędzi/instrumentów marketingu – do kreowania wizerunku i rozpoznawalności gminy, a dzięki temu do zwiększania jej konkurencyjności? Celem ogólnym pracy było rozpoznanie aktualnego stanu działań marketingowych władz gmin i ich uwarunkowań oraz ocena skuteczności podejmowanych aktywności nastawionych na budowanie wizerunku i zwiększanie konkurencyjności gmin. Sformułowano sześć hipotez badawczych. Rozważania oparto na źródłach wtórnych (głównie obszerna literatura przedmiotu) i pierwotnych. Realizacja celu pracy i weryfikacja przyjętych hipotez badawczych wymagały przede wszystkim pozyskania informacji w drodze przeprowadzenia badań empirycznych. Badaniem objęto 155 gmin woj. łódzkiego (badanie ilościowe wśród urzędów gmin, przy zastosowaniu techniki ankiety internetowej). W ośmiu celowo dobranych gminach zrealizowano także badania jakościowe (wywiady bezpośrednie z mieszkańcami, inwestorami turystami), których wyniki stały się podstawą do opracowania studiów przypadków. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy, przygotowany na bazie literatury, poświęcono zagadnieniom marketingu terytorialnego w zarządzaniu rozwojem lokalnym i jego roli w kreowaniu wizerunku gminy. W drugim zaprezentowano rezultaty badania ilościowego oraz poddano weryfikacji przyjęte hipotezy badawcze. Trzeci rozdział jest zbiorem ośmiu studiów przypadków. W zakończeniu pracy przedstawiono wnioski/uogólnienia, a także rekomendacje pod adresem władz gmin.

 


Spis treści

Wstęp

  1. Istota marketingu terytorialnego i jego rola w zarządzaniu rozwojem lokalnym.

1.1. Geneza marketingu terytorialnego.

1.2. Pojęcie, zakres oraz cele marketingu terytorialnego

1.3. Narzędzia/instrumenty w marketingu terytorialnym

1.3.1. Koncepcja marketingu MIX

1.3.2. Gmina jako megaprodukt

1.4 Rola marketingu terytorialnego w budowaniu wizerunku gminy i jej konkurencyjności

1.4.1. Wizerunek – tożsamość – reputacja jednostki terytorialnej

1.4.2. Konkurencyjność gminy

1.4.3. Marketing terytorialny w kreowaniu wizerunku i konkurencyjności gminy

  1. Zakres oraz efekty działań marketingowo-wizerunkowych gmin województwa łódzkiego w świetle wyników badań empirycznych

2.1. Przedmiot, cele oraz metodyka badań

2.2. Charakterystyka badanej próby

2.3. Atrakcyjność gminy (atuty) według posiadanych walorów

2.4. Podejście marketingowe w zarządzaniu gminą

2.5. Działania marketingowe

2.5.1. Ocena aktywności działań marketingowych

2.5.2. Główne cele działań marketingowych

2.5.3. Wykorzystanie promocji w kreowanie wizerunku gminy

2.5.4. Polityka wizerunkowa – planowanie, systematyczność, spójność

2.5.5. Stosowane instrumenty i narzędzia w działaniach promocyjnych oraz ocena ich skuteczności

2.5.6. Kanały przekazu promocyjno-wizerunkowego i ich skuteczność

2.5.7. Efekty działań marketingowych w kontekście budowania pozytywnego wizerunku i zwiększania konkurencyjności gminy.

2.5.8. Rozpoznawalność gminy w skali regionu

2.6. Weryfikacja hipotez badawczych w świetle wyników badania

  1. Analiza i ocena działań marketingowo-wizerunkowych w wybranych gminach województwa łódzkiego – case study

3.1. Gminy o funkcji przemysłowej

3.1.1. Gmina miejsko-wiejska Stryków

3.1.2. Gmina miejska Radomsko

3.2. Gminy o funkcji handlowo-usługowej

3.2.1. Gmina miejsko-wiejska Poddębice

3.2.2. Gmina miejsko-wiejska Opoczno

3.3. Gminy o funkcji turystyczno-rekreacyjnej

3.3.1. Gmina miejsko-wiejska Uniejów

3.3.2. Gmina wiejska Inowłódz

3.4. Gminy o funkcji rolniczej

3.4.1. Gmina miejsko-wiejska Szadek

3.4.2. Gmina wiejska Zapolice

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Załącznik 1