Nowoczesne narzędzia marketingu mobilnego – perspektywa konsumenta

,
ISBN 978-83-65766-23-6
Rok wydania 2019
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 147
Słowa kluczowe marketing mobilny, nowoczesne narzędzia, konsument, transformacja cyfrowa

53,00 

Wyczyść

Problematyka marketingu mobilnego jest niezwykle aktualna i ważna, i to zarówno w warstwie poznawczej, jak i aplikacyjnej. Stąd staje się przedmiotem rozważań w literaturze światowej (a także krajowej). Większość dostępnych publikacji opartych jest na informacjach pochodzących ze źródeł wtórnych. Ponadto dominuje w nich spojrzenie na technologie mobilne z punktu widzenia przedsiębiorstw, które wykorzystują te technologie w działalności marketingowej. Daje się odczuć pewien niedosyt prac ujmujących problematykę marketingu mobilnego z perspektywy konsumenta. W ten nurt wpisuje się niniejsza publikacja.

W pracy podjęto próbę wyjaśnienia istoty marketingu mobilnego, określenia kierunków jego rozwoju, scharakteryzowania nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych w marketingu mobilnym oraz zidentyfikowania postaw konsumentów wobec nich. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Rozważania oparto na źródłach wtórnych i pierwotnych.

 

Z recenzji

„Niewątpliwie mamy dziś do czynienia z rewolucją technologiczno-informacyjno-komunikacyjną, znaczącymi zmianami o charakterze społecznym. Transformacja cyfrowa współczesnego świata oraz powstanie i rozwój społeczeństwa sieci stanowią kluczowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych gospodarek. Jest ona postrzegana jako najważniejszy mega trend cywilizacyjny współczesności. Uwzględniając powyższe problem podjęty w pracy należy uznać za bardzo aktualny i ważny (…).

Autorzy niniejszej monografii podejmują problematykę wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingu mobilnego z perspektywy klienta. Identyfikują zmiany jakie technologia cyfrowa wywołuje głównie w instrumentach, ale także działaniach marketingowych.  Próbują również udzielić odpowiedzi na pytanie w jakim kierunku ewoluuje działalność marketingowa organizacji koncentrując uwagę na stosowanych narzędziach marketingowych z perspektywy marketingu mobilnego (…).

Walory niniejszej pracy upatruję w:

  • podjęciu aktualnego i istotnego problemu badawczego zarówno z punktu widzenia rozwoju teorii nauk o zarządzaniu, bliżej teorii marketingu, jak również mającego swoje znaczenie aplikacyjne,
  • ujęciu problematyki marketingu mobilnego z perspektywy klienta,
  • wykorzystaniu bogatej i aktualnej literatury przedmiotu, w znaczącym stopniu obcojęzycznej,
  • interdyscyplinarnym charakterze prowadzonych rozważań,
  • możliwości wykorzystania niniejszej monografii w dydaktyce akademickiej.

Prof. dr hab. Jacek Otto, Politechnika Łódzka

 


Spis treści

 

Wstęp

1. Marketing mobilny

1.1. Transformacja cyfrowa
1.2. Definicja marketingu mobilnego
1.3. Istota i znaczenie marketingu mobilnego
1.4. Charakterystyka i podział narzędzi marketingu mobilnego
1.5. Marketing mobilny nowym standardem komunikacji marketingowej? – Okiem praktyków
1.6. Kierunki rozwoju marketingu mobilnego
1.7. Zagrożenia i bariery marketingu mobilnego

2. Postawy konsumenckie

2.1. Współczesne rozumienie postaw
2.2. Wieloaspektowy model postaw Fishbeina i Ajzena
2.3. Postawy konsumenckie w ujęciu marketingowym
2.4. Postawy konsumenckie wobec narzędzi marketingu mobilnego – Okiem praktyków

3. Postawy wobec nowoczesnych narzędzi marketingu mobilnego w komunikacji marketingowej w świetle badań własnych

3.1. Cel, hipotezy i metodyka badania
3.2. Charakterystyka próby badawczej
3.3. Analiza wyników badania
3.4. Wnioski i rekomendacje

Zakończenie

Bibliografia

O Autorach

Załączniki

Spis tabel

Spis wykresów

Spis rysunków

Spis załączników

 


 

Wszystkie formaty:

Okładka miękka, e-book