Analiza sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych

,
ISBN 9788365766472
E-ISBN 9788365766489
Rok wydania 2020
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 142
Słowa kluczowe Analiza finansowa,
sprawozdania finansowe,
spółdzielnia mieszkaniowa

 

63,00 

Monografia przedstawia zagadnienia związane z analizą sprawozdań finansowych dostosowanych do oceny kondycji i efektywności działania spółdzielni mieszkaniowych, wypełniając w ten sposób zidentyfikowaną przez autorów lukę badawczą w tym obszarze.
Treść monografii została podzielona na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym omówiono specyfikę działalności spółdzielni mieszkaniowej, formy zarządzania zasobami mieszkaniowymi oraz różnice między spółdzielnią i wspólnotą mieszkaniową. W rozdziale drugim zaprezentowano obecnie obowiązujące zasady sporządzania sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych różnej wielkości. Dokonano również oceny sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych pod względem możliwości ich wykorzystania w analizie finansowej, wskazując ograniczenia wynikające z najczęściej stosowanych w praktyce zasad ich sporządzania. W rozdziale trzecim przedstawiono znaczenie analizy finansowej w ocenie dokonań spółdzielni mieszkaniowej. Zawiera on wyniki autorskiego badania empirycznego obejmującego problematykę oceny efektywności działania i kondycji ekonomiczno-finansowej spółdzielni mieszkaniowych za pomocą wskaźników finansowych. Dokonano także identyfikacji i porównania zakresu dobrowolnych ujawnień wskaźników finansowych w sprawozdaniach zarządu z działalności spółdzielni mieszkaniowych. Rozdział czwarty obejmuje analizę sprawozdań finansowych wybranej spółdzielni mieszkaniowej.

 


Spis treści

Wstęp

Rozdział 1  Istota ekonomiczna i prawna spółdzielni mieszkaniowej

1.1. Istota i zakres zasobów mieszkaniowych – perspektywa ekonomiczna i prawna

1.2. Problemy zarządzania zbiorowymi budynkami mieszkalnymi

1.3. Spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa jako właściciele i zarządcy własnych oraz obcych zasobów mieszkaniowych

 

Rozdział 2 Zasady sporządzania sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych

2.1. Zakres działania, cele finansowe i specyfika spółdzielni mieszkaniowej w zakresie gospodarki finansowej

2.2. Zakres informacyjny sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych

2.3. Uproszczone zasady sporządzania sprawozdań finansowych małych spółdzielni mieszkaniowych i mikrospółdzielni

2.4. Propozycja zakresu informacyjnego wybranych elementów sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych

 

Rozdział 3 Analiza sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych

3.1. Analiza struktury i dynamiki majątkowo-kapitałowej

3.2. Analiza wyników spółdzielni mieszkaniowej na podstawie rachunku zysków i strat

3.3. Wskaźnikowa analiza finansowa sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych

3.4. Obecny stan raportowania w spółdzielni mieszkaniowej i propozycje wskaźników finansowych

 

Rozdział 4. Analiza sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej – case study

4.1. Charakterystyka działalności badanej spółdzielni mieszkaniowej

4.2. Analiza bilansu spółdzielni mieszkaniowej

4.3. Analiza rachunku zysków i strat spółdzielni mieszkaniowej

4.4. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej

 

Zakończenie

Bibliografia

Spis ilustracji

Spis tabel

Załączniki