Genetyczne i ekonomiczne determinanty intencji przedsiębiorczych

, ,
ISBN 978-83-65766-51-9
E-ISBN 978-83-65766-65-6
Rok wydania 2020
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 132

63,00 

Z recenzji

Problematyka przedsiębiorczości stale znajduje się w centrum zainteresowań badawczych, a jej złożoność i wielowymiarowość powodują, że zajmują się nią przedstawiciele wielu nauk. Mimo, że rozwój przedsiębiorczości uwarunkowany jest głównie przez czynniki ekonomiczne, prawne i polityczne, to jednak założenie własnej firmy jest zawsze decyzją konkretnej osoby. Autor opracowania słusznie wskazuje na studentów, jako ważną grupę zasobów ludzkich, stanowiących czynnik szybkiego rozwoju gospodarki, również poprzez zakładanie własnych przedsiębiorstw.

Intencje przedsiębiorcze studentów, ich determinanty, a zwłaszcza czynniki genetyczne, stanowią główny przedmiot analizy przedstawiony w recenzowanym opracowaniu. Podjęta tematyka badawcza jest nowatorska w naukach o zarządzaniu oraz ekonomii i finan- sach, i będzie z pewnością wymagała dalszych pogłębionych badań w tym kierunku. Tematyka publikacji wpisuje się w ważny nurt badań nad przedsiębiorczością, Autor stosuje podejście interdyscyplinarne, wykorzystując dorobek i warsztat ekonomii, socjologii, psychologii oraz biologii, w szczególności genetycznych uwarunkowań zachowań ludzkich.

Opracowanie stanowi wartościowy przegląd literatury zwłaszcza światowej w obszarze intencji przedsiębiorczych oraz związków genotypu z podejmowaniem decyzji ekonomicznych. Autorowi udało się dokonać połączenia tych ważnych zagadnień w celu realizacji założeń badawczych. Wzbogaci to wiedzę w obszarze przedsiębiorczości, stanowiąc interesującą pozycję dla naukowców i doktorantów oraz będzie inspiracją do dalszych badań w tym kierunku.

Dr hab. Jarosław Ropęga profesor Uniwersytetu Łódzkiego


Spis treści

 

Wstęp

1. Przedsiębiorczość i jej determinanty

2. Intencje przedsiębiorcze studentów – kontekst międzynarodowy

3. Geny a decyzje ekonomiczne

4. Geny a podejmowanie decyzji ekonomicznych – obszary analizy

4.1. Intuicja
4.2. Zakres zbierania informacji
4.3. Geny a ryzyko
4.4. Podejmowanie decyzji kolektywnych
4.5. Osobowość
4.6. Temperament
4.7. Inteligencja

5. Główne założenia badawcze

6. Metryka grupy respondentów

6.1. Dane dotyczące grupy respondentów
6.2. Dane dotyczące udziału w eksperymencie i jego wyników
6.3. Wyniki badań genetycznych

7. determinanty skłonności przedsiębiorczych

8. Czynniki zniechęcające do założenia własnego przedsiębiorstwa

9. Wiedza, znajomość rynku oraz otoczenie biznesowe jako determinanty przedsiębiorczości

10. Analiza czynników genetycznych wpływających na intencje przedsiębiorcze

Zakończenie

Bibliografia

Załącznik. Ankieta badawcza

Spis tabel

Spis wykresów


 

Wszystkie formaty:

e-book