Współpraca przedsiębiorstw sektora ochrony zdrowia w zakresie działalności innowacyjnej w województwie łódzkim

, ,
ISBN
978-83-65766-64-9
Rok wydania 2021
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 168

63,00 

W monografii poruszono ważną i aktualną problematykę dotyczącą współpracy przedsiębiorstw z innymi podmiotami/organizacjami w ramach realizowanej działalności innowacyjnej. Ze względu na dużą zmienność otoczenia, rosnącą konkurencję w branży ochrony zdrowia czy skomplikowane procesy technologiczne, które wymagają dużego potencjału własnego podmiotów gospodarczych, działając w pojedynkę, przedsiębiorstwa, często nie są w stanie sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom związanych z realizacją tej działalności. Współpraca międzyorganizacyjna zaczyna być traktowana jako jedyna droga do uzyskania niezbędnych zasobów, wiedzy czy umiejętności pozwalających na realizację zamierzonych projektów innowacyjnych. Przedsiębiorstwa mogą nawiązywać proinnowacyjne relacje z wieloma typami podmiotów zewnętrznych. Mogą to być jednostki sfery nauki, instytucje rządowe czy przedsiębiorstwa. Współpraca z każdą ze wspomnianych grup partnerów ma nieco odmiennych charakter i znaczenie dla przedsiębiorstwa.

W książce zaprezentowano wyniki badania własnego, przeprowadzonego na próbie dziewięćdziesięciu dziewięciu przedsiębiorstw regionu łódzkiego, reprezentujących sektor ochrony zdrowia. Na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego Autorki dokonały kompleksowej analizy i oceny najważniejszych czynników charakteryzujących, podjęcie, realizację oraz efekty współpracy w ramach prowadzonej działalności innowacyjnej jakie zaobserwowano w grupie badanych podmiotów gospodarczych.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów z wydziałów ekonomicznych i zarządzania, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników naukowych zajmujących się badaniami nad działalnością innowacyjną i współpracą międzyorganizacyjną.


Spis treści

Wprowadzenie

1.Innowacje w działalności przedsiębiorstw

1.1.Pojęcie innowacji

1.2. Źródła i rodzaje innowacji

1.3. Modele i charakterystyka procesów innowacyjnych

1.4.Bariery wdrażania innowacji

1.5.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

1.6.Podsumowanie

2. Współpraca przedsiębiorstw w działalności innowacyjnej

2.1. Uwarunkowania współpracy

2.2. Formy współpracy

2.3. Modele współpracy

2.4.Podmioty współpracy

2.5. Bariery współpracy

2.6. Korzyści współpracy

2.7.Podsumowanie

3. Ocena działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkiego w latach 2010–2018 w świetle danych GUS

3.1.Metodologia badań nad innowacyjnością

3.2. Charakterystyka regionu łódzkiego

3.3. Ocena poziomu innowacyjnego przedsiębiorstw regionu łódzkiego

3.4.Podsumowanie

4. Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw sektora ochrony zdrowia w regionie łódzkim

4.1. Metodyka badania

4.2.Projektowanie kwestionariusza wywiadu

4.3.Charakterystyka stosowanych metod statystycznych

4.4. Charakterystyka przedsiębiorstw sektora ochrony zdrowia w województwie łódzkim

4.5. Uwarunkowania współpracy w zakresie działalności innowacyjnej – wyniki badania

4.6.Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Załącznik 1: Analiza współpracy przedsiębiorstw z sektora ochrony zdrowia w zakresie działalności innowacyjnej z innymi podmiotami

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów