Atrakcyjność inwestycyjna a efekty obecności przedsiębiorstw zagranicznych w regionie

,
ISBN 978-83-63199-59-3
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 139

40,00  15,00 

Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena atrakcyjności inwestycyjnej regionu łódzkiego oraz badanie efektów wynikających z obecności i aktywności ekonomicznej przedsiębiorstw zagranicznych w regionie łódzkim. Monografia składa się z czterech rozdziałów.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W opracowaniu wykorzystano literaturę przedmiotu dotyczącą bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Część empiryczną oparto na publikowanych danych statystycznych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, World Investment Report oraz na materiałach wewnętrznych badanych podmiotów gospodarczych. Wykorzystano również wyniki własnych badań ankietowych, przeprowadzonych w grupie przedsiębiorstw zagranicznych oraz wśród jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie województwa łódzkiego.

Szczególne znaczenie dla regionu łódzkiego ma napływ bezpośrednich inwestycji do branży strategicznych, z wysokim potencjałem rozwojowym. Dzięki nowym technologiom i wiedzy przekazanej lokalnym pracownikom region łódzki ma szansę stać się gospodarką bardziej nowoczesną, konkurencyjną i atrakcyjną na arenie międzynarodowej.

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Atrakcyjność inwestycyjna regionu – zagadnienia teoretyczne

1.1. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla regionu przyjmującego
1.2. Atrakcyjność inwestycyjna regionu
1.3. Formy przyciągania inwestorów
1.4. Instytucje wsparcia inwestorów zagranicznych w Polsce i regionie
1.5. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
1.6. Oferta inwestycyjna gmin

Rozdział 2. Teoretyczne aspekty dotyczące efektów obecności przedsiębiorstw zagranicznych w kraju goszczącym

2.1. Znaczenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla kraju goszczącego
2.2. Efekty wynikające z bezpośrednich inwestycji zagranicznych, widoczne na rynku pracy kraju goszczącego
2.3. Pozytywne zmiany w strukturze konkurencji wynikające z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
2.4. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na transmisję nowych technologii, wiedzy i innowacji

Rozdział 3 Atrakcyjność inwestycyjna Polski i województwa łódzkiego

3.1. Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych
3.2. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego w świetle danych GUS
3.3. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego w świetle danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
3.4. Atrakcyjność inwestycyjna województwa łódzkiego – wyniki badania ankietowego

Rozdział 4. Efekty obecności przedsiębiorstw zagranicznych w regionie łódzkim – analiza empiryczna

4.1. Analiza napływu BIZ do Polski na tle świata według World Investment Report
4.2. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych według danych Narodowego Banku Polskiego
4.3. Napływ kapitału zagranicznego do Polski w świetle danych GUS
4.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie łódzkim
4.5. Kluczowi inwestorzy zagraniczni i efekty ich obecności w regionie łódzkim

Zakończenie

Bibliografia

Spis map

Spis tabel

Spis wykresów