Regionalne instrumenty wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

,
ISBN 978-83-63199-60-9
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 119

Original price was: 40,00 zł.Current price is: 15,00 zł.

Celem monografii jest ocena potencjału instytucji otoczenia biznesu oferujących wsparcie dla firm sektora MŚP na podstawie opinii przedsiębiorców z województwa łódzkiego. Osiągniecie tak sformułowanego celu wymagało realizacji następujących celów szczegółowych:

  • identyfikacji instytucji otoczenia biznesu w Polsce oraz charakterystyki oferowanych przez nie instrumentów wsparcia;
  • określenia możliwości wsparcia procesu uruchomienia i rozwoju MŚP ze środków unijnych w ramach programów unijnych, krajowych i regionalnych dla województwa łódzkiego;
  • analizy potencjału wybranej instytucji otoczenia biznesu z województwa łódzkiego.

Opracowanie ma charakter teoretyczno‑empiryczny i składa się z trzech rozdziałów. Część empiryczna monografii została przygotowana na podstawie badań własnych o charakterze ilościowym i jakościowym przeprowadzonych na próbie małych i średnich przedsiębiorstw z sektora prywatnego.

Prezentowane w opracowaniu metody badań odnoszące się do analizy i oceny potencjału wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu mogą, zdaniem autorek, stanowić punkt wyjścia do podobnych badań podejmowanych dla innych regionów w Polsce, a rezultaty mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorców i decydentów odpowiedzialnych za kreowanie polityki wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

Przeprowadzone badania i sformułowane wnioski stanowią przyczynek do dalszych prac w tym zakresie, wzbogacając wiedzę o potencjale wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw przez regionalne instytucje otoczenia biznesu.

 


Spis treści

 

Wprowadzenie

Rozdział 1. Instytucje i instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

1.1. Klasyfikacja instytucji otoczenia biznesu
1.2. Charakterystyka wybranych instytucji otoczenia biznesu
1.3. Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Rozdział 2. Wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim

2.1. Instytucje otoczenia biznesu w województwie łódzkim
2.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) jako instrument wspomagania finansowego MSP
2.3. Ocena współpracy małych i średnich przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu w regionie łódzkim

Rozdział 3. Potencjał Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego dla wsparcia procesu uruchomienia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim

3.1. Charakterystyka Technoparku
3.2. Formy wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo‑Technologicznym
3.3. Metodyka badania
3.4. Przypadek firmy Innogrants sp. z o.o.3.5. Przypadek firmy Czarny Kod
3.6. Przypadek firmy Centrum Druku 3D
3.7. Przypadek firmy Creative Flow
3.8. Wnioski z badań

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel