Adaptacja studentów w środowisku akademickim

,
ISBN 978-83-946977-9-2
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 129

51,00  15,00 

Celem niniejszej monografii jest wykazanie zasadności organizowania dla studentów pierwszego roku procesu wprowadzenia do środowiska akademickiego.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej przedstawiono wyzwania, z jakimi przyszło mierzyć się rodzimym uczelniom oraz opisano założenia adaptacji osób pojawiających się w nowym środowisku. Część empiryczna powstała na podstawie badań własnych przeprowadzonych wśród studentów jednej z publicznych szkół wyższych na temat odczuć, jakie towarzyszyły im w pierwszym okresie nauki. Wnioski z badań uzupełnione zostały o propozycje działań adaptacyjnych, których inspiracją były analizy materiału empirycznego oraz doświadczenia związane z pełnieniem przez autorki różnych ról w środowisku akademickim.

Rozważania zawarte w książce mogą być punktem wyjścia do dalszych, pogłębionych badań. Być może staną się źródłem refleksji i zachętą dla władz uczelni do organizowania procesu adaptacji dla nowych studentów.

Dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Wyzwania stojące przed uczelniami wyższymi w Polsce

1.1. Malejąca liczba studentów
1.2. Finansowanie uczelni
1.3. Jakość kształcenia i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
1.4. Budowanie marki uczelni

Rozdział 2. Adaptacja nowych studentów jako odpowiedź na wyzwania stojące przed środowiskiem akademickim

2.1. Istota, rodzaje i sposoby adaptacji
2.2. Korzyści adaptacji i skutki błędów popełnionych przy wdrażaniu nowych osób
2.3. Problemy adaptacji studentów

Rozdział 3. Programy adaptacji studentów na uczelniach zagranicznych i polskich

3.1. Adaptacja studentów na uczelniach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
3.2. Spotkania organizacyjno‑adaptacyjne na uczelniach w Polsce

Rozdział 4. Dylematy adaptacji studentów w świetle badań własnych

4.1. Metodyka badania
4.2. Przebieg badania i charakterystyka ankietowanych
4.3. Adaptacja do życia studenckiego w opiniach badanych

Rozdział 5. Projekt dni adaptacyjnych dla studentów pierwszego roku

5.1. Wnioski z badań
5.2. Scenariusz „Dni adaptacyjnych dla studentów pierwszego roku”
5.3. Spotkania ogólnowydziałowe
5.4. Spotkania w ramach kierunków

Zakończenie

Bibliografia

Spis schematów

Spis tabel

Spis wykresów