Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem – perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań Tom II

, ,
ISBN 9788365766502
Rok wydania 2020
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 195
Słowa kluczowe Nauki o zarządzaniu i jakości,
współczesne problemy zarządzania,
obszary dokonań organizacji,
typy organizacji,
marketing,
logistyka,
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 

63,00 

Współczesne wyzwania stojące przed zarządzaniem organizacją generuje otoczenie, w jakim ona funkcjonuje, a dodatkowo zależą od typu, zakresu i specyfiki działalności samej organizacji. Tym zagadnieniom poświęcona jest niniejsza monografia, której celem, jako kolejnej z serii, jest identyfikacja wyzwań dotyczących w szczególności zarządzania ludźmi, marketingu, logistyki oraz zarządzania finansami organizacji, a także tych wyzwań, które zależą od specyfiki i zakresu działalności wybranych rodzajów organizacji. Monografia podzielona została na trzy części: Część 1. Zarządzanie organizacją – rozważania koncepcyjne, Część 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem w jego podstawowych obszarach funkcjonalnych, Część 3. Zarządzanie organizacją a różnorodność jej typu i obszaru dokonań.

Zawarte w monografii treści powstały przy wykorzystaniu metody krytycznej analizy literatury, która uzupełniona została wynikami badań empirycznych. W badaniach zastosowano zarówno metody ilościowe, realizowane przy wykorzystaniu autorskich formularzy ankiety, jak i jakościowe, realizowane przy wykorzystaniu autorskich formularzy wywiadu. Dla wizualizacji prezentowanych danych zastosowana została metoda taksonomii danych, głównie odnosząca się do analizy częstości i rozkładu obserwacji


Spis treści

Wstęp

Część I

Rozdział 1 – Podejście systemowe we współczesnej organizacji
Rozdział 2 – Model automatyzacji procesów biznesowych w organizacji

Część II

Rozdział 3 – Menedżer w roli coacha wspomagający rozwój pracowników we współczesnych organizacjach
Rozdział 4 -Influencer marketing jako narzędzie komunikacji ze współczesnym konsumentem
Rozdział 5 – Rola auditu w doskonaleniu procesów logistycznych firmy produkcyjnej – analiza przypadku
Rozdział 6 – Analiza dyskryminacyjna jako kluczowe narzędzie efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa
Rozdział 7 – Ocena zdolności kontynuowania działalności przedsiębiorstwa – wykorzystanie wyszehradzkiego modelu analizy dyskryminacyjnej
Rozdział 8 – Finansowe instrumenty wsparcia biznesu w Polsce w dobie pandemii COVID-19

Część III

Rozdział 9 – Perspektywy i bariery rozwoju organizacji pozarządowych w świetle partnerstwa prywatno-społecznego
Rozdział 10 -Zarządzanie strategiczne gospodarstwami rolnymi a otoczenie polityczno-prawne
Rozdział 11- Wertykalna farma uprawna jako szczególna forma gospodarstwa rolnego
Rozdział 12 – Mechanizmy zarządzania instytutami badawczymi w praktyce

Zakończenie