Determinanty wspierające funkcjonowanie pracowników w warunkach pracy zwinnej

,
E-ISBN

978-83-68049-01-5

Rok wydania 2023
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 258

65,00 

Spis treści


Wstęp

1. Organizacja jako system

1.1. Wieloznaczność pojęcia organizacji

1.2. Organizacja w ujęciu systemowym

1.3. Techniczna i społeczna sfera organizacji

1.3.1. Techniczna sfera organizacji

1.3.2. Społeczna sfera organizacji

2. Funkcjonowanie człowieka w organizacji

2.1. Człowiek jako kluczowy element sfery społecznej organizacji

2.2. Istota dopasowania pomiędzy człowiekiem a organizacją

2.2.1. Wieloznaczność pojęcia dopasowania pracownik–organizacja

2.2.2. Specyfika dopasowania między pracownikiem a organizacją

2.2.3. Skutki dopasowania i niedopasowania człowieka z perspektywy organizacji i pracownika

2.3. Racjonalne i emocjonalne zasoby człowieka

2.3.1. Istota racjonalnych zasobów człowieka dla funkcjonowania organizacji

2.3.2. Istota emocjonalnych zasobów człowieka dla funkcjonowania organizacji

3. Uniwersalny model determinant wspierających funkcjonowanie pracownika w organizacji

3.1. Determinanty jednorodne potencjalnie wspierające pracownika w organizacji

3.1.1. Obszary występowania determinant jednorodnych potencjalnie wspierających pracownika w organizacji

3.1.2. Uniwersalny a specyficzny charakter determinant potencjalnie wspierających pracownika w organizacji

3.2. Płaszczyzny występowania potencjalnych determinant hybrydowych wspierających pracownika w organizacji

3.3. Graficzna wizualizacja uniwersalnego modelu determinant wspierających funkcjonowanie pracownika w organizacji

4. Zwinność jako odpowiedź na wyzwania otoczenia współczesnych organizacji

4.1. Specyfika otoczenia współczesnych organizacji

4.2. Znaczenie zwinności dla funkcjonowania współczesnych organizacji

4.2.1. Wieloznaczność pojęcia zwinności

4.2.2. Zwinność jako atrybut organizacji

4.2.3. Zwinność jako atrybut zespołu i jednostki

4.3. Specyfika funkcjonowania zespołów w warunkach pracy zwinnej

5. Metodyka badań własnych

5.1. Problem naukowy, cele, hipotezy

5.2. Metody, narzędzia, przebieg badań

5.3. Założenia koncepcyjne dotyczące pomiaru determinant i zastosowane metody statystyczne

5.4. Badana próba

5.4.1. Charakterystyka branży ICT i klastra ICT Polska Centralna

5.4.2. Charakterystyka badanych firm

5.4.3. Charakterystyka badanych osób ogółem

5.4.4. Charakterystyka badanych członków zespołów

6. Determinanty wspierające funkcjonowanie pracowników w warunkach pracy zwinnej w świetle badań

6.1. Determinanty racjonalne

6.2. Determinanty emocjonalne

6.3. Determinanty techniczne

6.4. Determinanty społeczne

6.5. Determinanty hybrydowe

6.6. Ważność rozpoznanych w badaniu poszczególnych determinant i grup determinant jednorodnych, metadeterminant jednorodnych i hybrydowych

6.7. Model empiryczny preferowanych przez członków zwinnych zespołów determinant wspierających ich funkcjonowanie w warunkach pracy zwinnej 

Zakończenie

Bibliografia

Załącznik 1. Ankieta wstępna – weryfikująca zwinność zespołów

Załącznik 2. Kwestionariusz w wersji A (dla członków zespołu)

Załącznik 3. Kwestionariusz w wersji B (dla przełożonych)

Spis rysunków

Spis tabel