Koszyk 0

Ilona Świątek-Barylska (red.)

Jednostka i jej otoczenie w obliczu pandemii Covid-19 – ujęcie interdyscyplinarne

ISBN978-83-65766-55-7
Rok wydania2020
WydawnictwoWydawnictwo SIZ
Liczba stron255
Wolny dostępLink

Praca jest udaną – pod względem redakcyjnym i warsztatowym oraz wartościową – pod względem poznawczym i utylitarnym, próbą ujęcia w jednym opracowaniu monograficznym wyników badań różnorodnych zjawisk społecznych w sytuacji kryzysowej, wywołanej przez pandemię COVID-19. 
Tytuł książki wskazuje na dwa główne podmioty prowadzonych badań i zgodnie z nim, monografia  została podzielona na dwie części. Część pierwsza, zatytułowana Jednostka w obliczu pandemii –  odpowiedzi na wyzwania poświęcona jest sytuacji oraz postawom i działaniom członków różnych grup społecznych.  W części drugiej, noszącej tytuł Organizacje i ich otoczenie w sytuacji pandemii – wyzwania, reakcje, konsekwencje przybliżono społeczno-ekonomiczne konsekwencje pandemii. W opracowaniu omówiono badane zjawiska z perspektywy kilku dyscyplin naukowych: ekonomii i finansów, zarządzania, socjologii oraz prawa.Zaprezentowane w opracowaniu wyniki aktywności naukowej młodych badaczy ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego zrealizowane zostały przy wykorzystaniu zróżnicowanych technik badawczych i poddane rygorowi metodologicznemu, co pozwoliło na opis i zrozumienie zachodzących procesów. Co więcej, uzyskane wyniki stanowią  postawę do wnioskowania na temat dobrych praktyk w zakresie działania w sytuacji nowej, niekontrolowanej i nieprzewidywalnej, a jednocześnie uderzającej w podstawową potrzebę człowieka– potrzebę bezpieczeństwa.


Spis Treści


Wstęp

Część I
JEDNOSTKA W OBLICZU PANDEMII – ODPOWIEDZI NA WYZWANIA

Rozdział 1. Internetowa grupa Quarantine outfitters daily, czyli jak kobiety wspierają się w czasach pandemii
Dagna Kidoń

Rozdział 2. „Lockdown – w to mi graj!”. Potrzeba samotności artystów na tle ograniczeń związanych z pandemią COVID-19
Agnieszka Janiszewska

Rozdział 3. Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie organizacji działającej na rzecz osób LGBTQIA+ – studium przypadku
Aleksandra Sobańska

Rozdział 4. Interakcje w miejscach publicznych w dobie pandemii COVID-19- na przykładzie zachowań pasażerów transportu zbiorowego w Łodzi
Aleksandra Płaczek

Rozdział 5. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w polskich mediach – analiza porównawcza treści z okresu przed i w trakcie pandemii COVID-19
Jagoda Ochocka, Milena Trojanowska


Część II
ORGANIZACJE I ICH OTOCZENIE W SYTUACJI PANDEMII – WYZWANIA, REAKCJE, KONSEKWENCJE

Rozdział 6. Reakcja władz samorządowych w Unii Europejskiej na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19
Marcin Podgórski

Rozdział 7. Wpływ pandemii na ceny akcji spółek giełdowych w Polsce i Europie
Katarzyna Olak

Rozdział 8. Modyfikacja modeli biznesowych na skutek pandemii COVID-19
Aleksandra Olejniczak-Krakowska, Rafał Krakowski

Rozdział 9. Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową mikro i małych przedsiębiorstw – analiza przypadków
Adrianna Lisowska

Rozdział 10. COVID-19 a rynek usług finansowych. Ochrona praw konsumentów czy interesów instytucji kredytowych
Anna Urbanek

Rozdział 11. Content marketing w czasach pandemii – kierunki i obszary zmian
Michał Moneta

Rozdział 12. W czasie wojny milkną muzy. Funkcjonowanie Filharmonii Łódzkiej w czasie pandemii COVID-19
Małgorzata Kaczmarek