Koszyk 0

Katarzyna Wojtaszczyk

Styl życia a zarządzanie różnorodnością.
Perspektywa czasu poza pracą

ISBN9788365766311
E-ISBN9788365766571
Rok wydania2020
WydawnictwoWydawnictwo SIZ
Liczba stron168
Słowa kluczowestyl życia,
zarządzanie różnorodnością,
czas poza pracą
Wolny dostępLink

Abstrakt


Celem monografii jest wykazanie, że zarządzający winni dostrzegać, akceptować i szanować odmienność stylów życia zatrudnionych, wpisujących się w czas poza pracą, oraz starać się wykorzystać tę heterogeniczność dla dobra zespołów oraz organizacji jako całości.
Książka ma układ teoretyczno-empiryczny i składa się z czterech rozdziałów. Rozdział 1 omawia wszystkie terminy zawarte w tytule pracy. Rozdziały 2 i 3 traktują o wybranych elementach stylu życia. Adekwatnie do rozważań w rozdziale pierwszym, wyszczególnione zmienne lifestyle scharakteryzowano w podziale na te, które dotyczą czasu wolnego (rozdział 2), oraz te związane z czasem na wpół wolnym (rozdział 3). Ostatnia część monografii (rozdział 4) dotyczy badań empirycznych zrealizowanych metodą sondażu.


Spis Treści


Wstęp
Rozdział 1. Styl życia w kontekście zarządzania różnorodnością
1.1. Istota zarządzania różnorodnością
1.2. Różnorodność zasobów ludzkich organizacji i jej wymiary
1.3. Styl życia jako aspekt różnorodności
1.4. Styl życia a czas poza pracą
Rozdział 2. Elementy stylu życia związane z czasem wolnym a zarządzanie różnorodnością
2.1. Zainteresowania pozazawodowe
2.2. Uprawianie sportu
2.3. Zaangażowanie społeczno-polityczne
2.4. Życie towarzyskie
Rozdział 3. Formy aktywności czasu wpół wolnego a zarządzanie różnorodnością
3.1. Życie rodzinne
3.2. Dbałość o wygląd
3.3. Stosowanie używek (palenie papierosów)
3.4. Odżywianie się
Rozdział 4. Styl życia pracowników a praktyka organizacji
4.1. Koncepcja zrealizowanych badań empirycznych
4.2. Charakterystyka respondentów oraz reprezentowanych
przez nich organizacji i zespołów
4.3. Zróżnicowanie aktywności pracowników w czasie wolnym
4.4. Różnorodność aktywności czasu na wpół wolnego
4.5. Wnioski z badań
Zakończenie
Bibliografia
Załącznik 1. Wybrane pytania z kwestionariusza ankiety dla kierowników
Załącznik 2. Wybrane pytania z kwestionariusza ankiety dla pracowników niezajmujących stanowisk kierowniczych
Spis rysunków
Spis tabel