Koszyk 0

Interfejs marketingowo-finansowy w analityce marketingowej.
Teoria i praktyka

ISBN978-83-65766-22-9
Rok wydania2018
E-ISBN978-83-65766-58-8
Rok wydania (e-book)2021
WydawnictwoWydawnictwo SIZ
Liczba stron368
Wolny dostępLink

Abstrakt


Niniejsza monografia odkrywa interfejs marketingowo- finansowy. Po raz pierwszy dokonano przeglądu tej problematyki, tak w literaturze anglojęzycznej jak i polskiej. Publikacja zawiera tak ewolucyjne ujęcie oraz przegląd kierunków i zakresu badań. Dokonano próby oceny wpływu interfejsu MFTI w zintegrowanych analizach strategicznych na utrzymywanie pozycji przedsiębiorstw na rynku (ich rozwoju i wzrostu). Natomiast we współczesnych analitykach marketingowych, czyli w dashboardach, integrujących planowanie, monitorowanie i analizę strategii przedsiębiorstwa ujęto, także Interfejs MFTI w całościowym zintegrowanym zarządzaniu strategicznym co pozwala na uzyskanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku.

Współczesne przedsiębiorstwa dążą do lepszych rozwiązań strategicznych, a dashboardy tak menedżerskie jak i analityczne dają możliwość realizacji synergii strategii. W pracy podjęto przedstawienie eksperymentalnej budowy dashboardu w praktycznych studiach przypadków kilku firm.

Praca ma walory metodyczne, poznawcze i aplikacyjne. Praca ma charakter w przeważającej części empiryczny, ale również może być wykorzystywana przez praktyków. Przedstawione w rozprawie tendencje w rozwoju teorii i praktyki w zakresie interfejsu, mogą być wykorzystane przy planowaniu i prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie analityki marketingowej. Praca może być przeznaczona także dla grona odbiorców zaangażowanych w badaniach i procesach dydaktycznych na studiach z zakresu ekonomii i zarządzania.


Spis Treści


Wprowadzenie

1. Droga do współczesnych teorii marketingowych i zintegrowanych analityk marketingowych

1.1. Ewolucja koncepcji myślenia i działania strategicznego – ujęcia klasyczne i nowoczesne
1.2. Formułowanie strategii w klasycznych szkołach zarządzania strategicznego
1.3. Próby formułowania teorii strategii w kolejnych dekadach
1.4. Kierunki ujęć etapów myślenia strategicznego
1.5. Systemowy aspekt formułowania i realizacji strategii
1.6. Analityka marketingowa jako determinanta realnego funkcjonowania przedsiębiorstwa

2. Interfejs marketingowo-finansowo-technologiczny (MFTI)

2.1. Idea koncepcji MFTI – różnorodne nurty badawcze
2.2. Ewolucja ujęć i koncepcji zastosowań/aplikacji interfejsu między marketingiem i finansami w publikacjach anglojęzycznych
2.3. Kolejne nurty badawcze uzupełniające spojrzenie na koncepcję MFTI
2.4. Przegląd wybranych podejść od strony marketingu i modelu informatycznego
2.5. Zakres i ujęcie problemów w polskich publikacjach poświęconych interfejsowi marketingowo-finansowemu

3. MFTI – interfejs monitorujący i kształtujący portfele biznesowe a dominujące wskaźniki marketingowo-finansowe w świetle badań empirycznych

3.1. Uzasadnienie podjęcia badania, zidentyfikowane obszary problemowe oraz cele badawcze ogólne i szczegółowe
3.2. Procedura triangulacji metod w postępowaniu badawczym
3.3. Metoda tradycyjnego przeglądu literatury przedmiotu
3.4. Metoda case study research w analizach marketingowych i strategicznych przedsiębiorstwa oraz jej zastosowanie
3.5. Analiza badania – etap pierwszy: zakres case study research, wyniki badań oparte na zintegrowanych analizach portfelowych w latach 2000-2003
3.6. Analiza badań – etap drugi. Obecna sytuacja i ocena redefiniowanych strategii

4. Analiza badań etap trzeci – pojedyncze case study wybranych przedsiębiorstw

4.1. Analiza pogłębiona rozwoju, aktualizowanie misji, redefiniowanie celów, wykorzystanie MBSC oraz współczesnych strategii realizowanych w firmie ABC
4.2. Analiza pogłębiona przedsiębiorstwa XYZ, aktualizowana misja, redefiniowanie strategii, przykładowy BSC, strategie wzrostu i rozwoju

5. Metoda dashboardu jako odzwierciedlenie szczegółowych interfejsów MFTI w przedsiębiorstwie – próba budowy praktycznych dashboardów – ujęć menedżerskich i analitycznych

5.1. Pojęcia, koncepcja i istota, funkcje dashboardu
5.2. Architektura i funkcje dashboardu
5.3. Koncepcja dashboardowa – kontinuum ujęcia od strategicznego, przez taktyczne po operacyjne
5.4.Przykłady zagranicznych i polskich kokpitów menedżerskich
5.5. Budowa przykładowego kokpitu menedżerskiego i analitycznego wstępne ujęcie eksperymentu dla dwóch przedsiębiorstw ABC i XYZ

Zakończenie

Bibliografia