Promocja!

Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem

ISBN 978-83-65766-18-2
Rok wydania 2018
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 208

29,00  20,00 

Celem monografii jest analiza wybranych zagadnień dotyczących problematyki zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem oraz przybliżenie funkcji i znaczenia sprawozdawczości finansowej w zarządzaniu i efektywnym kontrolowaniu działalności gospodarczej przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór tekstów autorstwa studentów, doktorantów i pracowników naukowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Opracowanie zostało podzielone na dwie części, z których pierwsza dotyczy problematyki zarządzania przedsiębiorstwem, druga natomiast obejmuje sprawozdawczość finansową w różnych podmiotach gospodarczych. Głównymi metodami badawczymi były analiza indywidualnych przypadków oraz analiza literatury tematu.

 


Spis treści

 

Wstęp

Część I. Wyzwania i dylematy współczesnych przedsiębiorstw

Nowy trend dojrzałego outsourcingu – outsourcing online – Kamil Podsiadły

Zarządzanie absencją pracowniczą w Polsce – Karina Skrabulska

Wynalazczość i innowacyjność w kontekście zmian gospodarczych – Jarosław Gumienny

Analiza podstawowych  wskaźników makroekonomicznych charakteryzujących gospodarki krajów,  które w latach 2004–2017 przyjęły walutę euro oraz Polski – Edyta Guderska

 Zastosowanie biznesowego modelu canvas w kontekście zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem  – Anna Piotrowska

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim  na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Agnieszka Drzazga

Ocena wpływu wykorzystania wsparcia osób bezrobotnych z Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki w wybranych regionach Polski w latach 2007–2013 – Bożena Czerkawska

Media społecznościowe a kreowanie wizerunku firmy – Paula Stępień

Fenomen AliExpress – studium przypadku chińskiego giganta w Polsce – Jagoda Ochocka

Część II. Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o jednostce gospodarczej

Kontynuacja działalności a sprawozdanie finansowe – Paulina Binas

Jakość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek z sektora  MŚP w Polsce – Marlena Urbaszek

Sposoby zniekształcania i fałszowania sprawozdań finansowych  – ich wpływ na sprawozdanie finansowe i metody ich wykrywania – Kamil Karolak

Zakres i użyteczność informacji płynących z rachunku zysków  i strat jednostki mikro – Adrianna Jaśkowiak

Sprawozdawczość finansowa w organizacjach publicznych  w końcu XIX wieku – Ewa Bartnicka

Środki trwałe i ich amortyzacja według ustawy o rachunkowości  oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – Paulina Kuzaj