Promocja!

Wybrane determinanty stresu zawodowego menadżera

ISBN 978-83-946977-6-1
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 123

47,00  33,00 

Stres jest mechanizmem patogennym o poważnych, negatywnych konsekwencjach, w wymiarze zarówno indywidualnym, organizacyjnym jak i społecznym. Stres w pracy dotyczy zwłaszcza osób pracujących pod presją czasu i dużej odpowiedzialności, co jest charakterystyczne dla menedżerów. Niniejsza monografia jest próbą identyfikacji i określenia charakteru stresorów w funkcjonowaniu zawodowym współczesnego menedżera. Analizie poddane zostały zwłaszcza dwie grupy stresorów – trudności w planowaniu i realizowaniu kariery zawodowej oraz brak równowagi praca-życie.

Praca ma charakter głównie poznawczy. Prezentowane w niej treści miały na celu analizę wybranych stresorów, prezentację przekształceń w obrębie współczesnych karier i czynników stresogennych związanych z ich przebiegiem (ze szczególnym uwzględnieniem karier menedżerskich). Celem była także analiza konfliktu ról pomiędzy różnymi sferami życia, jego podłoża i konsekwencji.

Przedsiębiorstwo może podjąć działania w zakresie prewencji stresu – mające niwelować czy ograniczać stres pracowników (w tym także stres menedżerów). W wybranych obszarach stresu będą to działania z zakresu zarządzania karierą i utrzymywania równowagi praca-życie.

Rozważania ujęte w monografii mogą być punktem wyjścia do dalszych analiz oraz zaprojektowania badań empirycznych dotyczących wybranych stresorów i działań prewencyjnych mogących je, choćby po części, eliminować.

„Praca stanowi interesujące, aktualne, spójne ujęcie zagadnień związanych ze stresem w pracy menedżera. Posiada także walor oryginalności wynikający nie tylko z podjętego tematu, ale i własnego, autorskiego sposobu rozwiązania postawionych problemów. Na uwagę zasługują walory praktyczne niniejszego opracowania związane ze wskazaniem dobrych praktyk organizacyjnych w zakresie niwelowania stresu zawodowego menedżera”.

Prof. nadzw. dr hab. Dagmara Lewicka