Współczesne trendy w standaryzacji sprawozdawczości jednostek według łódzkiej szkoły rachunkowości

,

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej.

E-ISBN

978-83-65766-84-7

Rok wydania 2023
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 185

45,00 

Spis treści


Od Autorów

1. Stanowienie Krajowych Standardów Rachunkowości – udział pracowników Katedry w budowie i doskonaleniu polskiego systemu regulacji rachunkowości

1.1. Wartości niematerialne i prawne – projekt standardu KSR

1.1.1. Wprowadzenie

1.1.2. Zakres projektu KSR „Wartości niematerialne i prawne”

1.1.3. Warunki uznania składnika aktywów za wartość niematerialną i prawną

1.1.4. Wartości niematerialne i prawne wytwarzane we własnym zakresie

1.1.5. Amortyzacja i inne koszty ponoszone w trakcie użytkowania wartości niematerialnych i prawnych

1.1.6. Podsumowanie

1.2. Działalność zaprzestana w prezentacji sprawozdań finansowych – projekt stanowiska KSR

1.3. Wartość godziwa w połączeniach jednostek rozlicznych metodą nabycia – projekt stanowiska KSR

1.3.1. Wprowadzenie

1.3.2. Wartość godziwa w regulacjach międzynarodowych i krajowych

1.3.3. Koncepcyjne założenia stanowiska KSR dotyczącego ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń metodą nabycia

1.3.4. Podsumowanie

2. Zmiany w międzynarodowych regulacjach rachunkowości – MSSF i UE. Istota i analiza zmian według Łódzkiej Szkoły Rachunkowości

2.1. Wprowadzenie

2.2. Zakres zmian w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej w okresie 2019–2023

2.3. Kilka uwag o stosowaniu MSSF w Unii Europejskiej i w Polsce

2.4. Podstawowe charakterystyki kluczowych, nowych standardów

2.4.1. MSSF 9 Instrumenty finansowe

2.4.2. MSSF 15 Przychody z umów z klientami

2.4.3. MSSF 16 Leasing

2.5. Odniesienia w MSSF do Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej

2.6. Zreformowane podejście do referencyjnych stóp procentowych

2.6.1. Kontekst problemu

2.6.2. Wprowadzone zmiany w MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7

2.7. Nowa definicja przedsięwzięcia – zmiany w MSSF 3

2.8. Nowa definicja istotności – zmiany w MSR 1 i Stanowisku Praktycznym nr 2

2.9. Klasyfikacja zobowiązań do krótko- lub długoterminowych

2.10. Międzynarodowa sprawozdawczość finansowa w warunkach COVID–19 i napaści Rosji na Ukrainę

2.10.1. MSSF 16 Leasing i COVID–19

2.10.2. Stosowanie standardów MSSF w okresie pandemii COVID–19

2.10.3. COVID–19 i uwzględnianie oczekiwanych strat kredytowych w świetle bieżącej niepewności wynikającej z pandemii COVID–19

2.10.4. IASB a napaść Rosji na Ukrainę

2.11. Inne zmiany w MSSF

2.11.1. Zmiany w MSR 16 w zakresie kosztu wytworzenia środka trwałego – ujmowanie pożytków ze środka trwałego w budowie

2.11.2. Zmiany w MSR 37 o zakresie kosztów wykonania umowy rodzącej obciążenia

2.11.3. Zmiany w MSSF 16 w zakresie wyceny zobowiązań leasingowych w transakcjach sprzedaży i leasingu zwrotnego

2.11.4. Zmiany w MSR 1 i Stanowisku Praktycznym nr 2 – Ujawnienia na temat polityki rachunkowości jednostki sprawozdawczej

2.11.5. Zmiany w MSR 12 – Odroczony podatek dochodowy w związku z aktywami i zobowiązaniami powstałymi w ramach pojedynczej transakcji

2.11.6. Zmiany ujęte w projekcie doskonalenia MSSF – zmiany w cyklu 2015–2017 i w cyklu 2018–2020 . 149

2.12. Raportowanie o zrównoważonym rozwoju spółek – nowe rozwiązania przyjęte w Unii Europejskiej

2.12.1. Rodzaje raportów i zakres wymaganych informacji

2.12.2. Raportowanie ESG w Polsce i na świecie

2.12.3. Użyteczność raportów – wiarygodność informacji

2.12.4. Teorie dotyczące raportowania ESG

2.12.5. Przyszłe kroki legislacyjne i oczekiwania dotyczące jakości raportów

Bibliografia

Spis rysunków, schematów i wykresów

Spis tabel