Wartość ekonomiczna majątku trwałego w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

,
ISBN 978-83-916775-7-5
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Centrum Controllingu
i Analiz Ekonomicznych Sp. z o.o.
Liczba stron 154

51,00  15,00 

Celem niniejszej publikacji jest objaśnienie istoty i roli wartości ekonomicznej w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa na przykładzie majątku trwałego. Wartość ekonomiczna traktowana jest w niej jako miernik zapewniający spójność między celem finansowym przedsiębiorstwa w nurcie teorii wartości dla akcjonariusza a celem finansowym procesu inwestowania w jego majątek trwały. Skuteczna i efektywna realizacja obydwu celów wymaga odpowiedniego wsparcia informacyjnego za strony systemu rachunkowości. Tym samym wartość ekonomiczna tworzy bazę integracji podsystemu rachunkowości finansowej, zorientowanego na ujawnianie informacji o skuteczności dokonywanych inwestycji. W monografii została przedstawiona rola każdego podsystemu w procesie inwestowania w majątek trwały oraz zakres wykorzystania w nich informacji o wartości ekonomicznej. Zgodnie z tezą autora zapewnienie odpowiedniej jakości informacji o wartości ekonomicznej majątku trwałego w sprawozdawczości finansowej wymaga dysponowania podsystemem rachunkowości zarządczej. Dodatkowym warunkiem jest zapewnienie integracji rachunkowości zarządczej i finansowej na gruncie podejścia systemowego.

 

Z recenzji:

Charakterystyka kluczowych cech, jakie powinien posiadać system rachunkowości zorientowanej na pomiar i transfer informacji na temat wartości ekonomicznej majątku trwałego, jaką przeprowadzono w monografii, wypełnia lukę na ten temat w polskiej literaturze. Opracowanie inspiruje do podjęcia dyskusji na temat sposobów pomiaru wartości środków trwałych, determinowanego celem samego pomiaru, który powinien być, lub może być, skorelowany z celem strategicznym podmiotu.

 prof. nadzw. dr hab. Waldemar Dotkuś

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Wartość ekonomiczna w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

1.1. Wzrost wartości celem nadrzędnym funkcjonowania przedsiębiorstwa
1.2. Wartość ekonomiczna jako miernik realizacji celu przedsiębiorstwa
1.3. Rachunkowości jako system zorientowany na cel przedsiębiorstwa

Rozdział 2. Wpływ inwestycji w majątek trwały na wartość ekonomiczną przedsiębiorstwa

2.1. Istota i klasyfikacja inwestycji
2.2. Znaczenie inwestycji w majątek trwały w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
2.3. Majątek trwały szczególnym przedmiotem procesu inwestowania w przedsiębiorstwie

Rozdział 3. Odzwierciedlenie wartości ekonomicznej majątku trwałego w podsystemie rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej

3.1. Wartość ekonomiczna majątku trwałego w podsystemie rachunkowości zarządczej
3.2. Wartość ekonomiczna majątku trwałego w podsystemie rachunkowości finansowej
3.3. Krytyka wykorzystywania wartości ekonomicznej w rachunkowości finansowej
3.4. Determinanty cech jakościowych informacji o wartości ekonomicznej

Rozdział 4. Wartość godziwa i wartość użytkowa – determinanty wartości ekonomicznej majątku trwałego w regulacjach rachunkowości finansowej

4.1. Wartość godziwa jako determinanta wartości ekonomicznej majątku trwałego
4.2. Wartość użytkowa jako determinanta wartości ekonomicznej majątku trwałego
4.3. Komunikowanie informacji o wartości ekonomicznej w sprawozdaniach finansowych

Rozdział 5 Wartość ekonomiczna majątku trwałego w systemie rachunkowości Japońskiego Zakładu Produkcyjnego (JZP) – studium przypadku

5.1. Cel i opis badania
5.2. Ogólna charakterystyka podmiotu badania
5.3. Ogólna charakterystyka systemu zarządzania w podmiocie badania
5.4. Opis systemu rachunkowości stosowanego w podmiocie badania w kontekście pomiaru i komunikowania wartości ekonomicznej majątku trwałego dla potrzeb zarządzania i sprawozdawczości finansowej
5.5. Wnioski z analizy studium przypadku

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel