Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni organizacyjnej klubu piłkarskiego

,
ISBN 978-83-65766-02-1
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 143

51,00  15,00 

Celem niniejszej monografii jest przedstawienie idei społecznej odpowiedzialności jako koncepcji możliwej i koniecznej do adaptacji w warunkach funkcjonowania klubów piłkarskich w Polsce, z uwzględnieniem określonych kryteriów, charakterystycznych dla specyfiki otoczenia tego rodzaju organizacji. W książce podjęto próbę konfrontacji idei społecznej odpowiedzialności, jej przesłanek i wynikających z tego faktu relacji między szeroko rozumianą grupą interesariuszy, z warunkami organizacyjnymi klubów piłkarskich w Polsce. Biorąc pod uwagę zarówno rolę społeczną, jak i ekonomiczną, jaką odgrywa piłka nożna w wielu krajach, idea społecznej odpowiedzialności staje się koncepcją, która w tego rodzaju organizacjach powinna znajdować zastosowanie, skutecznie wspierając procesy zarządzania.

Praca ma charakter teoretyczny, a rozważania w niej ujęte są punktem wyjścia do pogłębionych badań nad praktycznym zastosowaniem idei społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu klubami piłkarskimi w Polsce.

„Jest to lektura dość wciągająca ze względu na swój unikatowy charakter – rzadko poruszany temat w rodzimej literaturze, gdzie podmiotem odniesienia jest sportowy klub piłkarski. Konkluzje przedstawione przez autora pozwalają czytelnikowi inaczej spojrzeć na mechanizmy społeczne, zarządcze i organizacyjne funkcjonowania klubu piłkarskiego.”

Dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Identyfikacja odpowiedzialności jako pojęcia i jej usytuowanie w rozważaniach teoretycznych

1.1. Pojęcie odpowiedzialności w świetle wybranych interpretacji
1.2. Odpowiedzialność jako odpowiedź
1.3. Rodzaje odpowiedzialności
1.4. Rola człowieka w kształtowaniu idei odpowiedzialności

Rozdział 2. Organizacja jako miejsce realizowania idei odpowiedzialności

2.1. Wymiar ogólny odpowiedzialności w organizacji
2.2. Wymiar celowy odpowiedzialności w organizacji

Rozdział 3. Ogólne założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji

3.1. Istota społecznej odpowiedzialności organizacji
3.2. Poziomy społecznej odpowiedzialności organizacji
3.3. Podstawowe modele społecznej odpowiedzialności
3.4. Narzędzia społecznej odpowiedzialności

Rozdział 4. Warunki organizacyjne klubu piłkarskiego w świetle wyzwań społecznej odpowiedzialności

4.1. Usytuowanie klubu piłkarskiego w obszarze kultury fizycznej
4.2. Fazy rozwoju klubu piłkarskiego
4.3. Klub piłkarski jako spółka prawa handlowego
4.4. Rola klubu piłkarskiego w rozwoju społecznym i gospodarczym
4.5. Kryteria zmian w stosowaniu społecznej odpowiedzialności organizacji w zarządzaniu klubem piłkarskim

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel