Podatek dochodowy w systemie rachunkowości jednostki – Pomiar, ewidencja i ujęcie w sprawozdaniu finansowym

,

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej.

E-ISBN

978-83-65766-90-8

Rok wydania 2023
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 180

45,00 

Spis treści


Wstęp
1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako kategoria systemu rachunkowości w świetle definicji jej podstawowych kategorii i nadrzędnych zasad
1.1. Ogólne relacje systemu rachunkowości jednostki i podatku dochodowego
1.2. Metody ustalania dochodu jako skutek ogólnej relacji między prawem bilansowym i podatkowym
1.3. Podatek dochodowy odroczony – istota i zasady ustalania
1.4. Podatek dochodowy a podstawowe kategorie i nadrzędne zasady rachunkowości
2. Podatek dochodowy a polityka rachunkowości i księgi rachunkowe
2.1. Istota i zasady ustalania podatku dochodowego CIT
2.1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku dochodowego CIT
2.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych – zasady ustalania
2.1.3. Podatek dochodowy CIT a przepisy dotyczące płatności
2.2. Podatek dochodowy jako przedmiot regulacji polityki rachunkowości
2.2.1. Istota polityki rachunkowości
2.2.2. Regulacje podatku dochodowego a polityka rachunkowości jednostki
2.2.3. Zasady ustalania podatku dochodowego w polityce rachunkowości jednostki
2.3. Ujęcie podatku dochodowego w księgach rachunkowych
2.3.1. Rola ksiąg rachunkowych w ustalaniu podatku dochodowego
2.3.2. Modyfikacja planu kont i dodatkowa dokumentacja księgowa na potrzeby ujmowania podatku dochodowego w księgach rachunkowych
2.3.3. Rozwiązania ewidencyjne dotyczące podatku dochodowego bieżącego i odroczonego
3. Zasady ujmowania podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym
3.1. Istota i zakres sprawozdania finansowego
3.2. Prezentacja i ujawnianie informacji o podatku dochodowym w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według polskich regulacji rachunkowości
3.2.1. Prezentacja w bilansie oraz rachunku zysków i strat
3.2.2. Ujawnienia w informacji dodatkowej
3.2.3. Ilustracja praktyczna
3.3. Prezentacja i ujawnianie informacji o podatku dochodowym w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF
3.3.1. Prezentacja w bilansie i rachunku zysków i strat
3.3.2. Ujawnienia w notach
3.3.3. Ilustracja praktyczna
4. Estoński CIT jako szczególna forma opodatkowania osób prawnych a system rachunkowości
4.1. Ogólna koncepcja opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek
4.1.1. Geneza opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek i sposób jego implementacji w Polsce
4.1.2. Ogólne zasady opodatkowania zysków spółek w polskim modelu podatku estońskiego
4.1.3. Znaczenie systemu rachunkowości w modelu estońskiego CIT
4.2. Podatek ryczałtowy od dochodów spółek a system rachunkowości
4.2.1. Korekta wstępna przychodów i kosztów jako warunek opodatkowania estońskim CIT
4.2.2. Opodatkowanie zysków dystrybuowanych i ich ujęcie w księgach rachunkowych
4.2.3. Opodatkowanie bieżących transakcji gospodarczych i ich ujęcie w księgach rachunkowych
4.3. Sprawozdanie finansowe podmiotu opodatkowanego e‑CIT
4.3.1. Prezentacja w bilansie i rachunku zysków i strat
4.3.2. Ujawnienia w informacji dodatkowej
4.3.3. Sprawozdanie finansowe a wejście w e‑CIT w trakcie roku obrotowego
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel