Interfejs marketingowo-finansowy w analityce marketingowej. Teoria i praktyka

,
ISBN 978-83-65766-22-9
Rok wydania 2018
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 368

85,00 

Niniejsza monografia odkrywa interfejs marketingowo- finansowy. Po raz pierwszy dokonano przeglądu tej problematyki, tak w literaturze anglojęzycznej jak i polskiej. Publikacja zawiera tak ewolucyjne ujęcie oraz przegląd kierunków i zakresu badań. Dokonano próby oceny wpływu interfejsu MFTI w zintegrowanych analizach strategicznych na utrzymywanie pozycji przedsiębiorstw na rynku (ich rozwoju i wzrostu). Natomiast we współczesnych analitykach marketingowych, czyli w dashboardach, integrujących planowanie, monitorowanie i analizę strategii przedsiębiorstwa ujęto, także Interfejs MFTI w całościowym zintegrowanym zarządzaniu strategicznym co pozwala na uzyskanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku.

Współczesne przedsiębiorstwa dążą do lepszych rozwiązań strategicznych, a dashboardy tak menedżerskie jak i analityczne dają możliwość realizacji synergii strategii. W pracy podjęto przedstawienie eksperymentalnej budowy dashboardu w praktycznych studiach przypadków kilku firm.

Praca ma walory metodyczne, poznawcze i aplikacyjne. Praca ma charakter w przeważającej części empiryczny, ale również może być wykorzystywana przez praktyków. Przedstawione w rozprawie tendencje w rozwoju teorii i praktyki w zakresie interfejsu, mogą być wykorzystane przy planowaniu i prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie analityki marketingowej.  Praca może być przeznaczona także dla grona odbiorców zaangażowanych w badaniach i procesach dydaktycznych na studiach z zakresu ekonomii i zarządzania.

 

Z recenzji

 „Prezentacja narzędzi analitycznych służących badaniu problemu problemów marketingowych i finansowych stanowi oryginalne ujęcie. Faktyczna analiza strategiczna jest ważnym wyzwaniem dla kształtowania współczesnego rozwoju w tym dla zarządzania strategicznego. Spojrzenie na przedsiębiorstwo jako na portfel produktów uważam za ważny punkt wyjścia dla kształtowania działań marketingowych, ale i dla innych procesów biznesowych (…) Rozważania na temat zależności marketingu i finansów w polskiej nauce uważam za wartościowe i oryginalne, zwłaszcza w kontekście silnej tradycji rozdzielania tych nauk. Choć mało jest badań na tym polu to tym bardziej wydają się one obiecujące. Argumentację na temat potrzeby integracji ujęć badawczych oraz przegląd dokonań naukowych z tego obszaru uważam za ważny wkład Autorki do nauki (…) Interesująca także w pracy jest oryginalna próba zaprojektowania kokpitu dla wcześniej opisywanych przedsiębiorstw. Jest to zamierzenie wartościowe o znacznych walorach aplikacyjnych.”

prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta

 


Spis treści

 

Wprowadzenie

1. Droga do współczesnych teorii marketingowych i zintegrowanych analityk marketingowych

1.1. Ewolucja koncepcji myślenia i działania strategicznego – ujęcia klasyczne i nowoczesne
1.2. Formułowanie strategii w klasycznych szkołach zarządzania strategicznego
1.3. Próby formułowania teorii strategii w kolejnych dekadach
1.4. Kierunki ujęć etapów myślenia strategicznego
1.5. Systemowy aspekt formułowania i realizacji strategii
1.6. Analityka marketingowa jako determinanta realnego funkcjonowania przedsiębiorstwa

2. Interfejs marketingowo-finansowo-technologiczny (MFTI)

2.1. Idea koncepcji MFTI – różnorodne nurty badawcze
2.2. Ewolucja ujęć i koncepcji zastosowań/aplikacji interfejsu między marketingiem i finansami w publikacjach anglojęzycznych
2.3. Kolejne nurty badawcze uzupełniające spojrzenie na koncepcję MFTI
2.4. Przegląd wybranych podejść od strony marketingu i modelu informatycznego
2.5. Zakres i ujęcie problemów w polskich publikacjach poświęconych interfejsowi marketingowo-finansowemu

3. MFTI – interfejs monitorujący i kształtujący portfele biznesowe a dominujące wskaźniki marketingowo-finansowe w świetle badań empirycznych

3.1. Uzasadnienie podjęcia badania, zidentyfikowane obszary problemowe oraz cele badawcze ogólne i szczegółowe
3.2. Procedura triangulacji metod w postępowaniu badawczym
3.3. Metoda tradycyjnego przeglądu literatury przedmiotu
3.4. Metoda case study research w analizach marketingowych i strategicznych przedsiębiorstwa oraz jej zastosowanie
3.5. Analiza badania – etap pierwszy: zakres case study research, wyniki badań oparte na zintegrowanych analizach portfelowych w latach 2000-2003
3.6. Analiza badań – etap drugi. Obecna sytuacja i ocena redefiniowanych strategii

4. Analiza badań etap trzeci – pojedyncze case study wybranych przedsiębiorstw

4.1. Analiza pogłębiona rozwoju, aktualizowanie misji, redefiniowanie celów, wykorzystanie MBSC oraz współczesnych strategii realizowanych w firmie ABC
4.2. Analiza pogłębiona przedsiębiorstwa XYZ, aktualizowana misja, redefiniowanie strategii, przykładowy BSC, strategie wzrostu i rozwoju

5. Metoda dashboardu jako odzwierciedlenie szczegółowych interfejsów MFTI w przedsiębiorstwie – próba budowy praktycznych dashboardów – ujęć menedżerskich i analitycznych

5.1. Pojęcia, koncepcja i istota, funkcje dashboardu
5.2. Architektura i funkcje dashboardu
5.3. Koncepcja dashboardowa – kontinuum ujęcia od strategicznego, przez taktyczne po operacyjne
5.4.Przykłady zagranicznych i polskich kokpitów menedżerskich
5.5. Budowa przykładowego kokpitu menedżerskiego i analitycznego wstępne ujęcie eksperymentu dla dwóch przedsiębiorstw ABC i XYZ

Zakończenie

Bibliografia