Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej a sprawozdanie finansowe – perspektywa Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

,
ISBN 978-83-916775-8-2
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych Spółka z o.o.
Liczba stron 174

59,00  15,00 

W monografii podjęto problematykę integracji rachunkowości finansowej i zarządczej uznając, iż tylko dzięki niej możliwe jest sporządzenie prawidłowego sprawozdania finansowego zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR/MSSF).

Za kluczowy obszar integracji uznano ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dotyczące segmentów działalności operacyjnej. Wymagają one spojrzenia na całe przedsiębiorstwo przez pryzmat rachunkowości zarządczej, tj. raportowania wewnętrznego tworzonego na potrzeby zarządzania. Integracja obu podsystemów rachunkowości – chociaż w mniejszym zakresie – przebiega także na poziomie konkretnych kategorii bilansowych, w tym kluczowego dla działalności gospodarczej składnika majątku, jakim w wielu przedsiębiorstwach są zapasy.

W celu praktycznej ilustracji rozważań przedstawionych w monografii dokonano analizy sprawozdania finansowego spółki publicznej z siedzibą w Polsce, sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF.

 

„(…) Oryginalność recenzowanego opracowania związana jest zarówno z podjętym problemem badawczym, jak i jego szerokim zakresem obejmującym szereg wątków podporządkowanych głównemu motywowi opracowania, tj. integracji rachunkowości finansowej i zarządczej (…)”.

Dr hab. Bogusława Bek-Gaik

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Istota, cele i zakres systemu rachunkowości

1.1. Istota i cele rachunkowości
1.2. Ujawnianie informacji – główny dylemat współczesnej sprawozdawczości finansowej
1.3. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
1.4. Rachunek kosztów jako wspólny element podsystemów rachunkowości finansowej i zarządczej

Rozdział 2. Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej w MSSF

2.1. Rozwój rachunkowości w skali międzynarodowej
2.2. Sprawozdania finansowe według MSSF
2.3. Kluczowe obszary integracji rachunkowości zarządczej i finansowej
2.4. Wycena i prezentacja aktywów jako efekt zintegrowanego systemu rachunkowości – ilustracja zasad ujmowania zapasów w sprawozdaniu finansowym

Rozdział 3. Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej w segmentach działalności – perspektywa sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa

3.1. Pojęcie segmentów w działalności gospodarczej i ich zastosowanie w rachunkowości zarządczej
3.2. Raportowanie według segmentów – ewolucja regulacji i pierwotnie obowiązujące przepisy MSR 14
3.3. Międzynarodowe przepisy rachunkowości w zakresie raportowania według segmentów – obecnie obowiązujący MSSF 8
3.4. Raportowanie według segmentów zgodnie z MSSF 8 a integracja rachunkowości finansowej i zarządczej

Rozdział 4. Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej w sprawozdaniu finansowym – analiza przypadku

4.1. Sprawozdanie finansowe badanej spółki
4.2. Prezentacja i ujawnianie informacji o segmentach działalności
4.3. Prezentacja i ujawnianie informacji o zapasach

Zakończenie

Spis literatury

Spis tabel

Spis ilustracji