Badania naukowe w zakresie rachunkowości zarządczej. Z prac łódzkiej szkoły rachunkowości w latach 2017–2022.

,

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej.

E-ISBN

978-83-65766-88-5

Rok wydania 2023
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 159

45,00 

Spis treści


Wstęp
1. Rozumienie rachunkowości zarządczej w łódzkiej szkole rachunkowości
1.1. Wprowadzenie
1.2. Rozumienie rachunkowości zarządczej przez A. Jarugę i I. Sobańską
1.3. Aktualne rozumienie rachunkowości zarządczej
1.3.1. Perspektywa systemowa
1.3.2. Perspektywa ontologiczna
1.3.3. Perspektywa nowoczesnej sprawozdawczości biznesowej
1.3.4. Perspektywa organizacji nienastawionych na zysk
1.3.5. Perspektywa projektowania i wdrażania rachunkowości zarządczej
1.3.6. Perspektywa potrzeb użytkowników rachunkowości zarządczej w uczelni publicznej
1.3.7. Perspektywa ładu korporacyjnego
1.3.8. Perspektywa historyczna
1.4. Podsumowanie
2. Historia rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
2.1. Wprowadzenie
2.2. Nurty badawcze w historii rachunkowości
2.3. Podejścia badawcze do genezy i rozwoju rachunkowości zarządczej
2.4. Rachunkowość na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwami w Polsce do 1939 roku
2.4.1. Rachunkowość fabryczna i kalkulacja kosztów w czasach zaborów
2.4.2. Rachunek kosztów i budżetowanie w Polsce w okresie międzywojennym
2.5. Rachunkowość zarządcza i controlling w Polsce od lat dziewięćdziesiątych XX wieku
2.6. Podsumowanie
3. Rachunkowość zarządcza w procesach operacyjnych i strategicznych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Uwarunkowania praktyki rachunkowości zarządczej
3.3. Obszary badawcze w wymiarze operacyjnym funkcjonowania organizacji
3.4. Obszary badawcze w wymiarze strategicznym funkcjonowania organizacji
3.5. Obszary badawcze w sektorze publicznym
3.6. Podsumowanie
4. Rachunkowość zarządcza w kontekście zrównoważonego rozwoju
4.1. Wprowadzenie
4.2. Koncepcja zrównoważonego rozwoju a rachunkowość zarządcza
4.3. Nurty badawcze w zakresie rachunkowości ukierunkowanej na zrównoważony rozwój
4.4. Metody rachunkowości zarządczej ukierunkowanej na zrównoważony rozwój w perspektywach przejrzystości i poprawy efektywności
4.5. Podsumowanie
Zakończenie
Załącznik
Rachunkowość zarządcza – moja przygoda. Opinia bardzo osobista Tomasza Wnuka‑Pela
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel