Audyt wewnętrzny a wiarygodność sprawozdań finansowych – perspektywa międzynarodowa

,
ISBN 978-83-65766-04-5
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 136

51,00  15,00 

Niniejsza monografia ma na celu ustalenie znaczenia audytu wewnętrznego dla zapewnienia wiarygodności sprawozdań finansowych, a także wskazanie propozycji zmian, jakie mogą zostać wprowadzone do systemu audytu wewnętrznego, mających służyć zapewnieniu wiarygodności sprawozdań finansowych. W publikacji przedstawiono kluczowe komponenty systemu audytu wewnętrznego funkcjonującego w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Scharakteryzowano również międzynarodowe regulacje dotyczące audytu wewnętrznego. Zwrócono także uwagę na znaczenie audytu wewnętrznego z punktu widzenia nadzoru korporacyjnego realizowanego przez rady nadzorcze.

Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Rozważania teoretyczne przedstawiono w pierwszych czterech rozdziałach. W rozdziale piątym zawarto rekomendacje autorów dotyczące usprawnienia audytu wewnętrznego w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Biorąc pod uwagę zwiększającą się liczbę przedsiębiorstw międzynarodowych funkcjonujących w Polsce oraz przenikanie z krajów zachodnich dobrych praktyk biznesowych, w tym w obszarze audytu wewnętrznego, wydaje się, że rozważania przedstawione w pracy mogą stanowić punkt wyjścia do kolejnych pogłębionych badań.

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Sprawozdania finansowe i ich wiarygodność w globalnym otoczeniu

1.1. Etapy rozwoju rachunkowości
1.2. Istota, funkcje i zasady rachunkowości
1.3. Wiarygodność sprawozdania finansowego w warunkach globalizacji

Rozdział 2. Kontrola wewnętrzna oraz audyt wewnętrzny – cele, istota oraz wpływ  na wiarygodność sprawozdań finansowych

2.1. Istota i rozwój kontroli wewnętrznej
2.2. System i modele kontroli wewnętrznej
2.3. Audyt wewnętrzny a efektywność kontroli wewnętrznej

 Rozdział 3.  Międzynarodowe działania legislacyjne na rzecz zwiększenia  wiarygodności sprawozdań finansowych

3.1. Ustawa Sarbanesa‑Oxleya jako odpowiedź na spadek zaufania do wiarygodności  sprawozdawczości finansowej
3.2. Rada Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (PCAOB) i jej wpływ  na audyt wewnętrzny
3.3. Przejrzystość informacji finansowych oraz odpowiedzialność za ich wiarygodność

 Rozdział 4. Wykorzystanie audytu wewnętrznego w procesie  nadzoru korporacyjnego

4.1. Nadzór korporacyjny a audyt wewnętrzny
4.2. Wpływ audytu wewnętrznego na efektywność nadzoru korporacyjnego
4.3. Współpraca komitetu audytu z audytem wewnętrznym w zakresie zapewnienia  wiarygodności sprawozdawczości finansowej

 Rozdział 5. Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach międzynarodowych

5.1. Umiejscowienie audytu wewnętrznego w strukturze organizacji
5.2. Kluczowe obszary audytu wewnętrznego
5.3. W kierunku wzrostu efektywności audytu wewnętrznego – propozycja zmian

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów